Pogarda ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Polonês

Pogarda

Śmierć na białym rumaku w smętny mrok zapada,
słychać chichot złowieszczy, tętent kopyt, rżenie,
nie wiesz jakie to miejsce, gdzie jest nieistnienie
nie pomogą modlitwy ani rejterada
- wbiją ćwieki na wieki w logos niepamięci
świat odjedzie bezdrożem, wciąż będzie się kręcił
 
wokół słońca i osi, mknąc w przepaść niewiedzy,
ty ze światem pospołu bez daty, imienia,
unoszeni w kosmosie w czasy nieistnienia,
lewitując w kierunku pogrobowców, między
romantyków i głupców, ascetów, wierzących,
aż się rany zabliźnią i przestaną jątrzyć
 
pozoranci miłości: od sekretnych zwierzeń,
od sztandarów spłowiałych, haseł pustosłowia,
od taplania w bajorach, od zamętu w głowach,
wiadomości fałszywych, gdzie wygodne leże;
wszystkie strony, kierunki, mieszane małżeństwa
od pierwszego spojrzenia do granic przekleństwa.
 
© Wiesław Musiałowski
 
Adicionado por pmusialowski em Quarta-feira, 15/08/2018 - 04:18
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

Contempt

Death on a white steed into bleak darkness sinks,
ominous giggle, hoofbeat, neighing,
you do not know what place is it where non-existence exists
prayers nor retreat won't help
- they'll stick nails for ages into the Logos of Oblivion
the world will go off-road, it will continue to spin
 
around the sun and axis, running into the abyss of ignorance,
you along with the world without a date, name,
carried in space into the times of non-existence,
levitating in the direction of the epigones, among
romantics and fools, ascetics, believers,
until the wounds will heal and stop to fester
 
love pretenders: of obscure secrets,
of faded banners, empty slogans,
of splashing in the swamps, of confusion sowing,
false messages, where comfortable bed;
all sides, directions, mixed marriages
from the first look to the boundaries of damnation!
 
Commentary:
 
Love pretenders - those who are unfaithful to one's wife/husband, further on - those who run with slogans on faded banners. Of the splashing in the swamps, of sowing confusion - media, tabloids and tv - all dictated by the goverments regardless of the country, just to have better life than others. That is why I write about all directions (of the world) . Mixed marriages, well, let everyone read it as he likes, but it's about going from one political party to another - there, where you can count on drawing profits at the moment.
 
Epigones, because one's world view is unimportant. Further on about hurting other people (who - in the above stanza). About those who are inflaming in the name of something, some religion, atheism etc.
 
Damnation, because it is all that they are worth of. The rest are people who are suffering - majority of a nation.
 
You won't escape from destiny - maybe it sounds or maybe it is idiotic, but it is like that. The world will continue to exist (no one knows in what form or character)
 
Logos is a philosophical term, but the meaning of it is well known throughout the world. An universal poem should be written on universal themes.
 
We should never feel contempt for anybody nor despise him, despite his world view.
 
Adicionado por pmusialowski em Quarta-feira, 15/08/2018 - 04:20
Por favor, ajuda a traduzir "Pogarda"
Wiesław Musiałowski: Maiores 3
Ver também
Comentários