Soldier of fortune ( Tradução para Armênio)

Advertisements
Inglês

Soldier of fortune

I have often told you stories
About the way
I lived the life of a drifter
Waiting for the day.
When I'd take your hand
and sing you songs,
then maybe you would say
"Come lay with me, love me",
And I would surely stay.
 
But I feel I'm growing older
and the songs that I have sung...
echo in the distance
like the sound
of a windmill goin' 'round,
I guess I'll always be...
a soldier of fortune.
 
Many times I've been a traveller,
I looked for something new.
In days of old
when nights were cold
I wandered without you.
But those days I thought my eyes
had seen you standing near.
Though blindness is confusing,
it shows that you're not here.
 
Now I feel I'm growing older
and the songs that I have sung...
echo in the distance
like the sound
of a windmill goin' 'round.
I guess I'll always be...
a soldier of fortune.
Yes, I can hear the sound
of a windmill goin' 'round,
I guess I'll always be
a soldier of fortune...
 
Adicionado por AiHack em Domingo, 27/03/2011 - 10:58
Última edição feita por azucarinho em Terça-feira, 06/12/2016 - 21:47
Alinhar parágrafos
Tradução para Armênio

Վարձկան զինուոր

Յաճախ քեզի պատմած եմ
Այն բանին մասին,
Որ թափառականի մը կեանքը ապրած եմ
Սպասելով այն օրուան։
Երբ ձեռքդ բռնեմ
Եւ քեզի երգեր երգեմ
Թերեւս այն ատեն կ՚ըսես
Քովս պառկիր, սիրէ զիս
Եւ ես վստահաբար պիտի մնամ։
 
Բայց կը զգամ թէ կը ծերանամ
Եւ այն երգերը, որոնք երգած եմ
Հեռուէն կ՚արձագանգեն
Վար իջնող ջաղացքի
Ձայնի պէս
Կարծեմ միշտ վարձկան զինուոր մը
Պիտի ըլլամ
 
Բազմիցս անգամներ ճամբորդ եղած եմ
Նոր բան մը փնտռելով
Հին օրերուն
Երբ գիշերները ցուրտ էին
Առանց քեզի թափառած եմ
Այդ օրերուն երեւակայած եմ, որ աչքերս
Քեզ տեսած է մօտ կանգնած
Թէեւ կուրութիւնը շփոթեցուցիչ է
Ցոյց կու տայ, թէ դուն հոն չես
 
Հիմա կը զգամ թէ կը ծերանամ
Եւ այն երգերը, որոնք երգած եմ
Հեռուէն կ՚արձագանգեն
Վար իջնող ջաղացքի
Ձայնի պէս
Կարծեմ միշտ վարձկան զինուոր մը
Պիտի ըլլամ
Այո, կը լսեմ ձայնը
Վար իջնող ջաղացքի
Կարծեմ միշտ վարձկան զինուոր մը
Պիտի ըլլամ…
 
Adicionado por Araz Kojayan em Quarta-feira, 05/10/2016 - 16:54
Comentários