فرید هنرور

imagem de فرید هنرور
Nome:
Farid
Associou-se em:
10.12.2012
Papel:
Membro Sênior
Pontos:
877
Contribuições:
156 traduções, recebeu 858 agradecimento(s), resolveu 27 solicitações, ajudou 20 membros, deixou 116 comentários

Zurna98

Interesses

برای درخواست ترجمه آهنگ و همچنین متن آهنگ به سایت زورنا98 مراجعه نمایید.
https://lyrics.zurna98.com/
https://fa.zurna98.com/

Sobre mim

از سال 2011 مشغول ترجمه ترانه هستم و با گذشت زمان بر مهارت مترجمی بنده افزوده می شه. خوشحال میشم اگه در ترجمه های بندی اشکالی بود، حتما بهم خبر داده بشه.
https://fa.zurna98.com/
https://lyrics.zurna98.com/

Línguas
Nativo
Azeri
Fluente em
Persa, Turco
Estudou
Inglês, Turco (Dialetos Anatólios)

156 traduções postadas por فرید هنرور, DetalhesTodas as traduções

ArtistaTraduçãoLínguasComentáriosInfoInfo
Tanwe held on to the hard Turco → Inglês
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Inglês
Recebeu 1 agradecimento(s)
Ziynet Saliبه من هم بگوvideo Turco → Persa1
recebeu 4 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 4 agradecimento(s)
Gökhan Tepeیکم دیگه بمونvideo Turco → Persa1
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Mustafa Ceceliاینو یه گوشه ای بنویس Turco → Persa1
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Yalınدوای ما عشق بازی هاستvideo Turco → Persa1
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Tanبه صورت متفاوتی جدا شدیمvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
İlyas Yalçıntaşبه راه افتادمvideo Turco → Persa2
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Ebru Gündeşجیک (صدا)video Turco → Persa1
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Tarkanاون معاشقه هاvideo Turco → Persa1
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Ebru Gündeşاین غریبه توی چشمات کیهvideo Turco → Persa1Turco → Persa
Ebru Gündeşزود فراموش نکنvideo Turco → Persa1
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Ebru Gündeşبهشتvideo Turco → Persa1
recebeu 7 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 7 agradecimento(s)
Ebru Gündeşبریدvideo Turco → Persa1
recebeu 4 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 4 agradecimento(s)
Ebru Gündeşتا ته عاشقvideo Turco → Persa1
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Ebru Gündeşمن هم فرزند یک انسانمvideo Turco → Persa1
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Ebru Gündeşسراغتو گرفتم نیاvideo Turco → Persa1
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Ebru Gündeşصدا کنید بیادvideo Turco → Persa1
recebeu 6 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 6 agradecimento(s)
Ebru Gündeşخدایمvideo Turco → Persa1
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Ebru Gündeşعاشقvideo Turco → Persa1
recebeu 7 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 7 agradecimento(s)
Mustafa Sandalبیا برای من (بیا پیشم)video Turco → Persa1
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Oğuzhan Koçنا امیدیvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Derya Uluğعقل و فکر درهم برهمهvideo Turco → PersaTurco → Persa
İlyas Yalçıntaşمعما (پازل)video Turco → Persa1
recebeu 5 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 5 agradecimento(s)
Ahmet Selçuk İlkanیک صفحه عشقvideo Turco → PersaTurco → Persa
Mabel Matizموهای رنگیت Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Emre Aydınشاید بچه امvideo Turco → PersaTurco → Persa
Ece Seçkinآدیّوvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Sibel Canعشق جدیدم Turco → PersaTurco → Persa
Mustafa Ceceliمی فهمیvideo Turco → Persa
recebeu 4 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 4 agradecimento(s)
Yalınبی تو نمیشهvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Hande Ün​salبازی کن بازی کنvideo Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Berdan Mardiniقند فروشvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Serkan Kayaلعنت بشهvideo Turco → PersaTurco → Persa
İrem Dericiآلارم اشتباه Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Emrah Karadumanصداتو ببرvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Simgeخواهم بوسیدvideo Turco → Persa
recebeu 4 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 4 agradecimento(s)
Serdar Ortaçیار هواییvideo Turco → PersaTurco → Persa
Mabel Matizبه هم پیچیده Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Ece Seçkinتا تهش Turco → PersaTurco → Persa
Mustafa Ceceliبا ارزشمvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Bengüعصر طلائیvideo Turco → PersaTurco → Persa
Emrah Karadumanزیباترین شکستمvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Emrah Karadumanعشق تبعید شدمونvideo Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Serkan Kayaغبار کوه هاvideo Turco → PersaTurco → Persa
Tuğba Yurtباز دوباره دوست داشته باشvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Yalınبدون تو من چی باشمvideo Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Emrah Karadumanچاه عمیقمvideo Turco → Persa
recebeu 7 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 7 agradecimento(s)
Edisرمانvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Bora Duranبه سمت توvideo Turco → PersaTurco → Persa
Ziynet Saliگریه می کنم؟ نخواهم کردvideo Turco → PersaTurco → Persa
Hande Yenerمنو دوست داشته باشvideo Turco → Persa1
recebeu 4 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 4 agradecimento(s)
Oğuzhan Koçخیال می کنن خوبمvideo Turco → PersaTurco → Persa
Bahadır Tatlıözتقویمvideo Turco → PersaTurco → Persa
Cem Beleviدستاتو باز کنvideo Turco → PersaTurco → Persa
Mustafa Ceceliخوبه که در زندگیمیvideo Turco → PersaTurco → Persa
Edisبرای زیباییتvideo Turco → PersaTurco → Persa
İrem Dericiمن تنها ، شما همتونvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Calvin Harrisیک بوسهvideo Inglês → PersaInglês → Persa
Petek Dinçözمتشکرمvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Jonas Blueمادرvideo Inglês → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Inglês → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Mabel Matizاگه اونطور راحتهvideo Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Cem Beleviعشق مه آلودvideo Turco → PersaTurco → Persa
Ziynet Saliدیوانه و مجنونvideo Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Sibel Canغیر از تو کسی رو ندارمvideo Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Feride Hilal Akınآیا می دونهvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Ferhat Göçerروا (جایز)video Turco → PersaTurco → Persa
Gökhan Keserعاشق هر کسی بشم ، بختش باز میشهvideo Turco → PersaTurco → Persa
İdo Tatlısesتا مچ دستام درد می کنهvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Ayla Çelikکمد آینه دار Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Demet Akalınآه، عشق احمقvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Ebru Yaşarمن چه آتیش ها که ندیدم Turco → PersaTurco → Persa
Edisدروغvideo Turco → PersaTurco → Persa
Mustafa Sandalعشق رانده نمیشهvideo Turco → PersaTurco → Persa
Berkayبنویسvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Alişanمیدونم برنخواهد گشتvideo Turco → PersaTurco → Persa
Cem Beleviنمیتونم عادت کنمvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Sibel Canچاهvideo Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Edisشبنم یخ زدهvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Oğuzhan Koçتقدیر الهیvideo Turco → PersaTurco → Persa
Demet Akalınبه جانم هم بخورهvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Merve Özbeyخواهد زدvideo Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
İsmail YKمست شدمvideo Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Oğuzhan Koçسر زدهvideo Turco → PersaTurco → Persa
Murat Bozهیvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
İlyas Yalçıntaşآرزوها بیعار (غیر قابل دسترس)video Turco → PersaTurco → Persa
Bahadır Tatlıözآب راه خودشو پیدا می کنهvideo Turco → PersaTurco → Persa
Rafet El Romanدلتنگ شدمvideo Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 2 agradecimento(s)
Oğuzhan Koçاسیر ابرها شدیم Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Burayدیگه دوستت ندارمvideo Turco → PersaTurco → Persa
Aleyna Tilkiگل تنهاvideo Turco → PersaTurco → Persa
Simgeعشقت بشمvideo Turco → Persa2
recebeu 6 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 6 agradecimento(s)
İlyas Yalçıntaşراه شهرvideo Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Murat Bozتا دیر نشدهvideo Turco → Persa1
recebeu 3 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 3 agradecimento(s)
Sezen Aksuنميتونم برمvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Mehmet Erdemجناب حاكمvideo Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Turco → Persa
Recebeu 1 agradecimento(s)
Bengüاز احتراممvideo Turco → Persa
recebeu 11 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 11 agradecimento(s)
Sezen Aksuمنصرف شدمvideo Turco → Persa2
5
1 voto, recebeu 18 agradecimento(s)
Turco → Persa
5
1 voto, recebeu 18 agradecimento(s)
Ebru Gündeşسلطان قلبمvideo Turco → Persa
recebeu 33 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 33 agradecimento(s)
Mustafa Ceceliدر بیماری و سلامتیvideo Turco → Persa
recebeu 20 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 20 agradecimento(s)
Tarkanفیروزهvideo Turco → Persa4
recebeu 14 agradecimento(s)
Turco → Persa
recebeu 14 agradecimento(s)

Pages