അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി (Akkarayikke yaatra cheyyum Sion sanjaari) (Transliteraţie)

അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി

അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ
കഴിവുള്ളോൻ പടകിലുണ്ട്
കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ
കഴിവുള്ളോൻ പടകിലുണ്ട്
 
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
വിശ്വാസമാം പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ
തണ്ടു വലിച്ചു നീ വലഞ്ഞീടുമ്പോൾ
വിശ്വാസമാം പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ
തണ്ടു വലിച്ചു നീ വലഞ്ഞീടുമ്പോൾ
 
ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്തൻ കൂടെയുണ്ട്
അടുപ്പിക്കും സ്വർഗ്ഗീയ തുറമുഖത്ത്
ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്തൻ കൂടെയുണ്ട്
അടുപ്പിക്കും സ്വർഗ്ഗീയ തുറമുഖത്ത്
 
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല
ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശവാസിയാണല്ലോ
എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല
ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശവാസിയാണല്ലോ
 
അക്കരെയാണ് എന്റെ ശാശ്വതനാട്
അവിടെനിക്കൊരുക്കുന്ന ഭവനമുണ്ട്
അക്കരെയാണ് എന്റെ ശാശ്വതനാട്
അവിടെനിക്കൊരുക്കുന്ന ഭവനമുണ്ട്
 
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
കുഞ്ഞാടതിൻ വിളക്കാണ്
ഇരുളൊരു ലേശവുമവിടെയില്ല
കുഞ്ഞാടതിൻ വിളക്കാണ്
ഇരുളൊരു ലേശവുമവിടെയില്ല
 
തരുമെനിക്ക് കിരീടമൊന്ന്
ധരിപ്പിക്കും അവൻ എന്നെ ഉത്സവവസ്ത്രം
തരുമെനിക്ക് കിരീടമൊന്ന്
ധരിപ്പിക്കും അവൻ എന്നെ ഉത്സവവസ്ത്രം
 
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
Postat de GodwithusGodwithus la Marţi, 19/10/2021 - 18:34
Ultima oară editat de GodwithusGodwithus în data Sâmbătă, 04/12/2021 - 16:54
Transliteraţie
Aliniază paragrafe

Akkarakku yathra cheyyum Zion sanjari

Versiuni: #1#2#3
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
 
Kaattineyum kadalineyum neeyandripan
kazhivullon padakilundu
Kaattineyum kadalineyum neeyandripan
kazhivullon padakilundu
 
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
 
Viswasamam padakil yaathra cheyumpol
Thandu valichu nee valanjeedumpol
Viswasamam padakil yaathra cheyumpol
Thandu valichu nee valanjeedumpol
 
Bhayapedenda Karthan koodeyundu
Aduppickum swargeeya thuramukathu
Bhayapedenda Karthan koodeyundu
Aduppickum swargeeya thuramukathu
 
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
 
Ente desam evidayalla
Ivide njan paradesa vasiyanallo
Ente desam evidayalla
Ivide njan paradesa vasiyanallo
 
Akkarayane ente saaswatha nadu
Avidenikorukunna bhavanamundu
Akkarayane ente saaswatha nadu
Avidenikorukunna bhavanamundu
 
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
 
Kunjyadathin vilakane
Iruloru-lesavumavideyilla
Kunjyadathin vilakane
Iruloru-lesavumavideyilla
 
Tharumenke kireedamonne
Dharippikkum avan enne ulsawavasthram
Tharumenke kireedamonne
Dharippikkum avan enne Ulsawavasthram
 
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
Akkarakku yathra cheyyum Sion sanjari
Olangal kandu nee bhayappedenda
 
Mulțumesc!
1 (de) mulțumiri
Postat de GodwithusGodwithus la Marţi, 19/10/2021 - 18:37
Traduceri ale cântecului "അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ..."
Transliteraţie Godwithus
Christian Hymns & Songs: Top 3
Comentarii
Read about music throughout history