Become the Beast (traducere în Coreeană)

Publicitate
traducere în CoreeanăCoreeană
A A

Become the beast 한국어 가사

전 언제나 사냥꾼이었어요
저를 붙잡는 건 아무것도 없었죠
하지만 무엇인가 당신에게 있었고 저는 알 수 있었어요
그것이 저를 변화시킬 거란 걸
 
포식자를 잡아야 해요
계속 먹잇감으로 있을 순 없잖아요
당신은 동등한 위치에 있어야 해요
모든 방면에서
 
그러니 거울을 봐요
그리고 내게 말해줘요 누가 보이나요?
여전히 당신인가요? 혹은 제가 보이나요?
 
야수가 되었네요
우리는 숨을 필요가 없어요
제가 당신을 무섭게 하나요?
아니면 살아있다고 느껴지나요?
 
배고픔을 느끼나요?
내면의 울부짖음이 느껴지나요?
그것이 두렵나요?
아니면 살아있다고 느껴지나요?
 
제 영혼의 조각은
당신의 피부를 잘라내고
그 안으로 파고들죠
안으로 파고들어요
 
그러니 심연을 받아들이세요
제가 무한하게, 두려움 없이 볼 수 있게 도와드릴게요
당신이 저를 따라온다면요
 
우리는 사자에요
양 떼들의 세상에서
우리는 포식자이죠
사냥꾼들,
사냥꾼들,
사냥꾼들
 
야수가 되었네요
우리는 숨을 필요가 없어요
제가 당신을 무섭게 하나요?
아니면 살아있다고 느껴지나요?
 
배고픔을 느끼나요?
내면의 울부짖음이 느껴지나요?
그것이 두렵나요?
아니면 살아있다고 느껴지나요?
 
제 영혼의 조각은
당신의 피부를 잘라내고
그 안으로 파고들죠
안으로 파고들어요
 
Mulțumesc!
thanked 2 times
Postat de 뿌우뿌우뿌우뿌우 la Luni, 19/11/2018 - 12:08
Adaugat ca răspuns la cererea PoogssilPoogssil
Ultima oară editat de 뿌우뿌우뿌우뿌우 în data Miercuri, 21/11/2018 - 08:51
Comentariile autorului:

싱크 안 맞습니다
의역 有
오역 지적 환영ㅠ
상업적이용 불가능
알송등 출처 밝히고 사용 가능

EnglezăEngleză

Become the Beast

Comentarii