Boy With Luv (작은 것들을 위한 시) (traducere în Rusă)

Publicitate
traducere în RusăRusă
A A

Латинизация

Мудын ке кунькымхэ хэвс юр дэй
Ох тэл ми (ох е о е, ох е ох е)
Мвога ноль хэньпокхаге ханынчи
Ох тэкс ми (ох е о е, ох е ох е)
Юр эвэри пикче
Нэ мориматхе туго щипхо ох бэ
Ком би май тичэ
Не модын ноль та карычхёджо
Юр ван, юр ту
Листэн май май бэйби нанын
Чо ханыльыль нопхи налько иссо
(Кыттэ нига нэге чвотон ту налькеро)
Ижде ёгин ному нопха
Нан нэ ноне ноль маччхуго щипхо
Ех ю мэкин ми э бой витч лайв
Ох май май май ох май май май
Айви витед ал лайф
Не чонпурыль хамккехаго щипхо
Ох май май май ох май май май
Лукинг фор сомфинг райт
Иджи чогымын на алькесси
Ай вонт сомфинг стронгэ
Тхэн э момэнт, тхэн э момэнт, лав
Ай хэв витид лонгэ
Фор э бой витч
Фор э бой витч лайв
Наль альке твин иху я нэ сальмын онтхонь но я
Сасохан ке сасохаджи анке мантыльоборин норинын пёль
Ханабутхо ёлькеджи модын ке тхэнпёльхаджи
Ноый кванщимса кольыикольи мальтхува сасохан чакын сыпквантыльккаджи
Та мальхаджи ному чиктон нэга ёньуньи твин кораго (ох на)
Нан мальхаджи унмёнь ттавин чхоымпутхо нэ ке аниостаго (ох на)
Сегейый пхёньхва (но вэй)
Нодыхан чильсо (но вэй)
Кыджо ноль чикхиль коя нан
(Бой витч лайв)
Листэн май май бэйби нанын
Чо ханыльыль нопхи налько иссо
(Кыттэ нига нэге чвотон ту налькеро)
Ижде ёгин ному нопха
Нан нэ ноне ноль маччхуго щипхо
Ех ю мэкин ми э бой витч лайв
Ох май май май ох май май май
Айви витед ал лайф
Не чонпурыль хамккехаго щипхо
Ох май май май ох май май май
Ю гот ми флай со фаст
Ижде чокымын на алькесо
Лав ис нофинг стронг
Тхэн э бой витч лайв
Лав ис нофинг стронг
Тхэн э бой витч лайв
Тхок кканохко мальхальке
Надо мурыге хими тыльогамё хэсо
Нопхаборин скай, кходжёборин хэл
Ттэрон томаньчхиге хэдальрамё кидохэсо
Бат ноый саньчонын наый саньчхо
Ккэдальасыль ттэ на таджимхэстонколь
Нига чон икхарусыый налькеро
Тхэяньи анин ноегеро
Лэт ми флай
Ох май май май ох май май май
Айви витед ал лайф
Не чонпурыль хамккехаго щипхо
Ох май май май ох май май май
Лукинг фор сомфинг райт
Иджи чогымын на алькесси
Ай вонт сомфинг стронг
Тхэн э момэнт, тхэн э момэнт, лав
Лав ис нофинг стронг
Тхэн э бой витч лайв
 
Postat de GogogogoshgaGogogogoshga la Vineri, 12/04/2019 - 11:20

Boy With Luv (작은 것들을 위한 시)

Comentarii