Party Favor - Caskets (traducere în Tongan)

Engleză

Caskets

Every day when I wake up
I thank God I can take a
Another moment to feel the
Sunrise in the morning
I don’t have all the answers
But I know there’s a reason
All the places that I’ve been
All the people that I’ve seen
 
No reason to apologize
We’re all fucked up in someone’s eyes
I smoke until my lungs burn
I’ll love until my heart hurts
Don’t worry ‘bout me
I’ll be fine
I’ve coasted through most of my life
Leave it in the past, yes
Bury all the caskets
 
All I know could be made up
All my hopes could be too high
Fight the odds with my bare hands
See my dreams, eyes open
I don’t know where I’m going
But I know there’s a reason
All the places that I’ve been
All the people that I’ve seen
 
While they come and go
We come and go
 
Postat de SilentRebel83 la Luni, 26/06/2017 - 05:37
Aliniază paragrafe
traducere în Tongan

Ngaahi Puhamate

'Aho kotoa pe 'i hoku 'aa hake
Ku fakamalo atu ki he 'Otua ke...
Ma'u ha momeniti e taha ke ongo'i he...
Hopo 'a e La'ā 'i he pongipongi
'Ikai ma'u au e tali kotoa
Ka 'oku ou 'ilo'i 'oku 'i ai ha 'uhi
Ko e feitu'u kotoa na'a ku 'i ai
Mo e kakai kotoa na'a ku jio.
 
Hala ha 'uhi ke kole fakamolemole
'Oku ta'e'aonga 'akimautolu 'i he mamata 'e ha taha kehe
Ku ifi ke vela 'eku ma'ama'a
Teu 'ofa'i 'o a'u ke mamahi 'eku loto
'Oua fakakina 'ia au
'E sai pe au
Na'a ku ngalo lahi 'i hoku mo'ui
Tuku ia 'i he kimu'a, 'io
Tanu katoa e ngaahi puhamate.
 
Mahalo 'oku 'ikai mo'oni ia
Mahalo 'oku fu'u lahi 'eku 'amanaki
Tau'i 'a e tokolahi mo hoku nima pe
Jio ki hoku miji mo e mata ava
'Ikai 'ilo au e feitu'u 'oku 'alu au
Ka 'oku ou 'ilo'i 'oku 'i ai ha 'uhi
Ko e feitu'u kotoa na'a ku 'i ai
Mo e kakai kotoa na'a ku jio.
 
Lolotonga 'oku nau ha'u pea 'alu
Mau ha'u pea 'alu.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Postat de SilentRebel83 la Luni, 26/06/2017 - 06:06
Mai multe traduceri ale cântecului „Caskets”
See also
Comentarii