Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Зэныбжьэгъуищ versuri

A A

Зэныбжьэгъуищ

1.
Зэныбжьэгъуищыу джэгум дыздокӏуэ,
Дыздэкӏуэ джэгур мафӏэ лыгъейкъэ.
Уэхьайрэ-райрэ, уэрирэ-райрэ,
Сыбгъэунэхъуа мыгъуи, си дахэ цӏыкӏу.
 
2.
Дахэм и набдзэхэм сигур дахьэхыр,
Сигум дэхъыкӏыр даурэ бжесӏэн-тӏэ?
Уэхьайрэ-райрэ, уэрирэ-райрэ,
Сыбгъэунэхъуа мыгъуи, си дахэ цӏыкӏу.
 
3.
Гъатхэпэ бзухэм уицӏэр къызжаӏэ,
Уицӏэр къызжаӏэм сипсэр къолъатэ.
Уэхьайрэ-райрэ, уэрирэ-райрэ,
Сыбгъэунэхъуа мыгъуи, си дахэ цӏыкӏу.
 
4.
Ахъшэкӏэ уащэмэ укъэсщэхункъэ,
Лӏыгъэкӏэ уахьми телъхьэ пхуэсщӏынкъэ.
Уэхьайрэ-райрэ, уэрирэ-райрэ,
Сыбгъэунэхъуа мыгъуи, си дахэ цӏыкӏу.
 
5.
Дыздэкӏуа джэгур адыгэ джэгути,
Дигур дгъэтӏылъри динэр дгъэплъаи!
Уэхьайрэ-райрэ, уэрирэ-райрэ,
Сыбгъэунэхъуа мыгъуи, си дахэ цӏыкӏу.
 
Mulțumesc!
Postat de Kevin RainbowKevin Rainbow la Vineri, 01/07/2022 - 06:46

 

Traduceri ale cântecului "Зэныбжьэгъуищ"
Dina Kharadurova: Top 3
Comentarii
Read about music throughout history