Marco Antonio Solís - ¿A dónde vamos a parar? (traducere în Persană)

traducere în Persană

ما کجاییم در اخر؟

شما میبینید,ما دوست داریم اینطوری بالا بریم در آخر
فقط ساختن یکدیگر به درد کشیدن
زیرا که ازمابحث کردن اجتناب می کنیم
زیرا که ازمابحث کردن اجتناب می کنیم
 
چراما نمیتونبم چیز دیگه ای بگیم
بدون اینکه بجنگیم
آنوقت ما میخواهیم که ببریم؟
آنوقت ما میخواهیم که ببریم؟
 
ما کجاییم در اخر؟
با این نگاه و نگرش پوچ
بریم با هم باشیم با این تواضع
بریم و کامل با هم باشیم
صمیمیت سکنه مان
 
ما کجاییم در اخر؟
همان همیشه ساختن اشتباه می کند
بیشتر ارزش به همه چیز می دهد
استثنا بکنید که دوست بدارند که آیا اجازه بدهید جدا از هم باشي
 
احتمالاً بدین دلیل آنچه مان دیروز بود
این مشکل برای ما است بدهند در
و این سخت برای ما است یاد بگیرند
و این سخت برای ما است یاد بگیرند
ما کجاییم در اخر؟
 
با این نگاه و نگرش پوچ
بریم با هم باشیم با این تواضع
بریم و کامل با هم باشیم
صمیمیت سکنه مان
 
ما کجاییم در اخر؟
همان همیشه ساختن اشتباه می کند
بیشتر ارزش به همه چیز می دهد
استثنا بکنید که دوست بدارند که آیا اجازه بدهید جدا از هم باشي
 
Postat de radraha la Joi, 22/03/2012 - 10:47
Comentariile autorului:

شما میبینید,ما دوست داریم اینطوری بالا بریم در آخر
فقط ساختن یکدیگر به درد کشیدن
زیرا که ازمابحث کردن اجتناب می کنیم
زیرا که ازمابحث کردن اجتناب می کنیم

چراما نمیتونبم چیز دیگه ای بگیم
بدون اینکه بجنگیم
آنوقت ما میخواهیم که ببریم؟
آنوقت ما میخواهیم که ببریم؟

ما کجاییم در اخر؟
با این نگاه و نگرش پوچ
بریم با هم باشیم با این تواضع
بریم و کامل با هم باشیم
صمیمیت سکنه مان

ما کجاییم در اخر؟
همان همیشه ساختن اشتباه می کند
بیشتر ارزش به همه چیز می دهد
استثنا بکنید که دوست بدارند که آیا اجازه بدهید جدا از هم باشي

احتمالاً بدین دلیل آنچه مان دیروز بود
این مشکل برای ما است بدهند در
و این سخت برای ما است یاد بگیرند
و این سخت برای ما است یاد بگیرند
ما کجاییم در اخر؟

با این نگاه و نگرش پوچ
بریم با هم باشیم با این تواضع
بریم و کامل با هم باشیم
صمیمیت سکنه مان

ما کجاییم در اخر؟
همان همیشه ساختن اشتباه می کند
بیشتر ارزش به همه چیز می دهد
استثنا بکنید که دوست بدارند که آیا اجازه بدهید جدا از هم باشي

Spaniolă

¿A dónde vamos a parar?

Comentarii