Enjoy The Silence (traducere în Persană)

traducere în PersanăPersană
A A

از سکوت لذت ببر

واژه ها با بیدادگری
سکوت را می شکنند
به زور هجوم می آورند
به دنیای کوچک من
برایم دردناک است
درونم را می شکافد
درک نمی کنی؟
یار عزیز من
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
عهد و پیمانها بسته میشوند
تا روزی شکسته می شوند
احساسات غیر قابل تحملند
کلمات پیش پا افتاده
لذت ها باقی می مانند
همچنان که دردها
واژه ها بی معنی اند
و فراموش شدنی
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
Mulțumesc!
thanked 2 times
Postat de 2laghe2laghe la Sâmbătă, 16/10/2021 - 11:53
Sursa de traducere:
https://lyricstranslate.com/fa/enjoy-silence-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%B0%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B1.html
Engleză
Engleză
Engleză

Enjoy The Silence

Trevor Something: Top 3
Comentarii
Read about music throughout history