versuri Hua Chenyu

Hua Chenyu
VersuriTraduceriCereri
Dear FriendChineză
THE NEXT 2016
Rusă
For ForeverEngleză
H (2017)
Chineză
Portugheză
Rusă
Here We AreChineză, Engleză
H (2017)
Engleză
Rusă #1 #2
Spaniolă
Transliteraţie
Let you goChineză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
Rusă
Transliteraţie #1 #2
To Be FreeChineză
H (2017)
Engleză
Rusă
Transliteraţie
一人饮酒醉 [Drinking Alone] (yīrén yǐnjiǔ zuì)ChinezăTransliteraţie
七重人格 [Seven Personalities] (qīchóng réngé)Chineză
NEW WORLD 2020
Rusă
不朽 [Immortal] (bùxiǔ)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
Rusă
与火星的孩子对话 [Conversations with ET] (yǔ huǒxīng de háizi duìhuà)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă
Transliteraţie
世界是个动物园 [World is a zoo] (shìjiè shìgè dòngwùyuán)Chineză
Aliens (2015)
Rusă
代号魂斗罗 [Code Name Contra] (dàihào hún dòu luō)Chineză
Contra Konami
Rusă
你要相信这不是最后一天 [You have to believe it's not the last day] (nǐ yào xiāngxìn zhè bùshì zuìhòu yītiān)Chineză
你要相信这不是最后一天 single 2020
Rusă
Transliteraţie
假行僧 [Fake Monk] (jiǎ xíng sēng)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă
Transliteraţie #1 #2
光年之外 [Light years away] (guāng nián zhī wài)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă
写给未来的孩子 [For my future child] (Xiě gěi wèilái de háizi)Chineză
Aliens (2015)
Transliteraţie
南屏晚钟 [Nanping Evening Bell] (nán píng wǎn zhōng)Chineză
THE NEXT 2016
Rusă #1 #2
卡西莫多的礼物 [Quasimodo's Gift] (Kǎxīmòduō de lǐwù)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
Rusă #1 #2
双节棍 [Nunchucks] (Shuāng jié gùn)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză #1 #2
Rusă
Transliteraţie
Portugheză
反义词 [The Antonym] (Fǎnyìcí)Chineză
Aliens (2015)
变相怪杰 [The Mask] (biàn xiāng guài jié)Chineză
Aliens (2015)
呐喊 [SHOUT] (nàhǎn)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză #1 #2
Rusă
国王与乞丐 [Kings and Paupers] (Guówáng yǔ qǐgài)Chineză
Aliens (2015)
Engleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
地球之盐 [Salt Of The Earth] (Dìqiú zhī yán)Chineză
Aliens (2015)
Engleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
夏之旅 [Fresh Trip] (Xià zhī lǚ)Chineză
Fresh Trip
Engleză
Rusă
夜半歌声 [Midnight song] (yè bàn gē shēng)Chineză
THE NEXT 2017
天堂 [Paradise] (tiāntáng)Chineză
THE NEXT 2017
Engleză
Germană
Rusă
Transliteraţie
好想爱这个世界啊 [I want to love this world] (Hǎo xiǎng ài zhège shìjiè a)Chineză
NEW WORLD 2020
Rusă #1 #2
Spaniolă
Transliteraţie
如果你是李白 [If you were Li Bai] (rúguǒ nǐ shì lǐ bái)Chineză
THE NEXT 2016
Rusă
如果爱 [Perhaps Love] (rúguǒ ài)Chineză
THE NEXT 2016 (cover OST "Perhaps Love" 2005)
Rusă #1 #2
孩子 [Child] (háizi)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă #1 #2
Portugheză
Spaniolă
寒鸦少年 [Jackdaw boy] (nányā shàonián)Chineză
斗破苍穹
Engleză
Franceză
Greacă
Japoneză
Rusă #1 #2
Spaniolă
Transliteraţie
寻 [Seek] (Xún)Chineză
Single
Engleză #1 #2
Rusă
Transliteraţie
少年英雄小哪吒 [Young little hero Nezha] (Shàonián yīngxióng xiǎo nǎ zhā)Chineză
TrumpCard 王牌对王牌4
Rusă
山海 [Mountain and Sea] (Shānhǎi)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă
Transliteraţie
巨鹿 [Giant Deer] (jù lù)Chineză
H (2017)
Engleză
Rusă
Transliteraţie
平凡之路 [Ordinary Path] (píngfán zhī lù)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză #1 #2 #3
Rusă
Transliteraţie
异类 [Aliens] (yìlèi)Chineză
Aliens (2015)
Engleză
Rusă #1 #2
强迫症 [Madhouse] (Qiǎngpò zhèng)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă #1 #2
微光 [Shimmer] (wéi guāng)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
Rusă
Transliteraţie
忧伤的巨人 [The Giant In Sorrow] (yōushāng de jùrén)Chineză
Aliens (2015)
Rusă
想见你 (Want to see you)ChinezăRusă
我 (Wǒ)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă
我们都是孤独的 [All Lonely] (wǒmen dōu shì gūdú de)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Rusă
我的滑板鞋2016 [My Skateboard Shoes] (wǒ de huá bǎnxié)Chineză
THE NEXT 2016
Rusă
我离孤单几公里 [Few Miles Away From Loneliness] (wǒ lí gūdān jǐ gōnglǐ)Chineză
H (2017)
Rusă
Transliteraţie
我管你 [I don't care] (wǒ guǎn nǐ)Chineză
Aliens (2015)
Engleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
投食歌 [Song of seeking food] (tóu shí gē)Chineză
Mars Concert 2016
Rusă
拆弹专家 [Bomb Squad] (chāi dàn zhuānjiā)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Rusă
挂彩 [Hang color] (guà cǎi)Chineză
single 2017
故乡的云 [Cloud in Hometown] (Gùxiāng de yún)Chineză
THENEXT2016
Rusă
斗牛 [BULLFIGHT] (dòuniú)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă
新世界 [New World] (Xīn shìjiè)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă #1 #2
无聊人 [I'm Boring] (Wúliáo rén)ChinezăEngleză #1 #2
Rusă #1 #2
Transliteraţie #1 #2
易燃易爆炸 [Flammable and Explosive] (yì rán yì bàozhà)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
春 [Spring] (chūn)Chineză
BE THE IDOL
Rusă
智商二五零 [IQ 250] (zhìshāng èrwǔ líng)Chineză
single 2017
Engleză
枕邊故事 [Bedtime Story] (zhěn biān gùshì)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
横冲直撞 [The Rampage] (Héng chōng zhí zhuàng)ChinezăEngleză #1 #2
Rusă
Spaniolă
流浪记 [Wandering] (liúlàng jì)Chineză
THE NEXT 2016
Rusă
消失的昨天 [Disappeared yesterday] (xiāoshī de zuótiān)Chineză
H (2017)
Transliteraţie
深情相拥 [Gentle embrace] (shēn qíng xiāng yōng)Chineză
THE NEXT 2017
渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)Engleză, Chineză
Sprite adv 2020
Rusă
渺小 [Insignificance] (Miǎoxiǎo)Chineză
THE NEXT 2017
Rusă
火星情报局 [MIA] (huǒ xīng qíng bào jú)Chineză
single 2016
烟火里的尘埃 [Ashes From Fireworks] (yān huǒ lǐ de chén āi)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Bosniacă
Engleză #1 #2 #3
Rusă
Transliteraţie
爸,我回来了 (Dad, I'm Back) [Cover]Chineză
THENEXT2017
Rusă
环游 (Traveling)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
白天不懂夜的黑 [Daytime won't understand dark night] (báitiān bù dǒng yè de hēi)Chineză
TrumpCard 王牌对王牌4
Engleză
Rusă
神树 [Sacred Tree]Engleză, Chineză
NEW WORLD 2020
Rusă #1 #2 #3
穿心 (Through the Heart)Chineză
Shuttle Love Millennium OST
老鼠愛大米 [Mouse loves rice] (Lǎo shǔ ài dà mǐ)Chineză
THE NEXT 2016
荒野魂斗罗 [Wild Contra] (huāngyě hún dòu luō)ChinezăEngleză
Rusă
蜉蝣 [The Mayfly] (Fúyóu)Chineză
Aliens (2015)
Engleză #1 #2
Rusă
Transliteraţie #1 #2
趁你还年轻 [While you are still young] (сhèn nǐ hái niánqīng)ChinezăEngleză
Rusă
逃离乌托邦 [The Escape From Utopia] (táolí wūtuōbāng)Chineză
Aliens (2015)
Engleză
Transliteraţie
造物者 [Creator] (Zàowùzhě)Chineză
H (2017)
Rusă
Transliteraţie
阿里山的姑娘 [Alishan girl] (Ā lǐ shān de gū niáng)Chineză
THE NEXT 2017
降临 [Arrival] (jiànglín)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză #1 #2
Rusă
鞋儿破 帽儿破 (cover)Chineză
TrumpCard 王牌对王牌4
Rusă
齐天 [Equal to Heaven] (Qí tiān)ChinezăEngleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
齐天大圣 [Monkey King] (Qi Tian Da Sheng)ChinezăRusă
Hua Chenyu also performedTraduceri
Bella Yao - Dear FriendChineză
Tsui Ping - 南屏晚鐘 (Nán píng wǎn zhōng)Chineză
EMI Pathe Classics 101 Vol.1
Leslie Cheung - 夜半歌聲 (Yè bàn gē shēng)Chineză
電影《夜半歌聲'》主題曲 (1995)
Transliteraţie
No Party for Cao Dong - 山海 (Shān hǎi)ChinezăEngleză #1 #2
Poloneză
Jeff Chang - 平凡之路 (cover)ChinezăEngleză
Transliteraţie
Khalil Fong - 情歌 [Love Song] (qíng gē)Chineză
Leslie Cheung - 我 (Wǒ)ChinezăEngleză #1 #2
Japoneză
Rusă
Spaniolă
Transliteraţie
Eason Chan - 我們 (Wǒ men)ChinezăEngleză
Rusă #1 #2
Chief Chao - 我很丑可是我很温柔 (Wǒ hěn chǒu kě shì wǒ hěn wēn róu)ChinezăRusă
Transliteraţie
Xiao Zhan - 我管你 (Cover) (I don't care) (wǒ guǎn nǐ )Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
Kris Phillips - 故乡的云 (Guxiang De Yun)ChinezăEngleză #1 #2
Transliteraţie
Aska Yang - 流浪记 (liú làng jì)Chineză
Eason Chan - 浮誇 (Fau Kwa)Chinese (Cantonese)
u87
Engleză
Transliteraţie
Leslie Cheung - 深情相擁 (Shēn qíng xiāng yōng)Chineză
電影《夜半歌聲'》插曲 (1995)
Transliteraţie
Hebe Tien - 渺小 (Miǎo xiǎo)Chineză
Insignificance
Engleză
Karen Mok - 看看 [Take a look] (kàn kàn)Chineză
Yang Chengang - 老鼠爱大米 (Lǎo shǔ ài dà mǐ)ChinezăBurmese
Engleză #1 #2
Rusă
Spaniolă
Transliteraţie #1 #2
Wang Yibo - 趁你还年轻 (While you are still young cover)Chineză
cover Day Day up
Rusă
Faye Wong - 開到荼蘼 (kāi dào tú mí)ChinezăEngleză
Transliteraţie
Comentarii
Read about music throughout history