versuri Hua Chenyu

Hua Chenyu
VersuriTraduceriCereri
Dear FriendChineză
THE NEXT 2016
Engleză
Rusă
Equal to Heaven 齐天 (Qí tiān)ChinezăEngleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
For ForeverEngleză
H (2017)
Chineză
Portugheză
Rusă
Here We AreChineză, Engleză
H (2017)
Engleză
Rusă #1 #2
Spaniolă
Transliteraţie
Let you goChineză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
Rusă
Transliteraţie #1 #2
To Be FreeChineză, Engleză
電影勇士之門宣傳曲 (2017)
Engleză
Rusă
Transliteraţie
Portugheză
《The Mayfly + Ultimate Belief》Engleză
Ace VS Ace
一人饮酒醉 [Drinking Alone] (yīrén yǐnjiǔ zuì)ChinezăRusă
Transliteraţie
七重人格 [Seven Personalities] (Qī chóng rén gé)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă
不朽 [Immortal] (Bù xiǔ)Chineză, Engleză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
Rusă
与火星的孩子对话 [Conversations with ET] (Yǔ huǒxīng de háizi duìhuà)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă
Transliteraţie
世界是个动物园 [World is a zoo] (shìjiè shìgè dòngwùyuán)Chineză
Aliens (2015)
Rusă
代号魂斗罗 [Code Name Contra] (dàihào hún dòu luō)Chineză
Contra Konami
Rusă
你要相信这不是最后一天 [You have to believe it's not the last day] (Nǐ yào xiāngxìn zhè bùshì zuìhòu yītiān)Chineză, Engleză
你要相信这不是最后一天 single 2020
Engleză
Rusă
Transliteraţie
假行僧 [Fake Monk] (jiǎ xíng sēng)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă
Transliteraţie #1 #2
光年之外 [Light years away] (guāng nián zhī wài)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă
写给未来的孩子 [For my future child] (Xiě gěi wèilái de háizi)Chineză
Aliens (2015)
Transliteraţie
南屏晚钟 [Nanping Evening Bell] (Nán píng wǎn zhōng)Chineză
THE NEXT 2016
Rusă #1 #2
卡西莫多的礼物 [Quasimodo's Gift] (Kǎxīmòduō de lǐwù)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
Rusă #1 #2
Turcă
双节棍 [Nunchucks] (Shuāng jié gùn)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză #1 #2
Rusă
Transliteraţie
Portugheză
反义词 [The Antonym] (Fǎn yì cí)Chineză
Aliens (2015)
变相怪杰 [The Mask] (Biàn xiāng guài jié)Chineză, Engleză
Aliens (2015)
呐喊 [SHOUT] (nàhǎn)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză #1 #2
Rusă
国王与乞丐 [Kings and Paupers] (Guówáng yǔ qǐgài)Chineză
Aliens (2015)
Engleză #1 #2
Rusă #1 #2
Transliteraţie
地球之盐 [Salt Of The Earth] (Dìqiú zhī yán)Chineză
Aliens (2015)
Engleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
夏之旅 [Fresh Trip] (Xià zhī lǚ)Chineză, Engleză
《夏之旅 Fresh trip》六神主题曲 (2018)
Engleză
Rusă
夜半歌声 [Midnight song] (Yè bàn gē shēng)Chineză
THE NEXT 2017
Rusă
夜的第七章 + Skyfall (yè de dì qī zhāng)Chineză
Trump card 2021
Rusă
天堂 [Paradise] (tiāntáng)Chineză
THE NEXT 2017
Engleză
Germană
Rusă
Transliteraţie
好想爱这个世界啊 [I want to love this world] (Hǎo xiǎng ài zhège shìjiè a)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Germană
Rusă #1 #2
Spaniolă
Transliteraţie
Turcă
Portugheză
如果你是李白 [If you were Li Bai] (Rúguǒ nǐ shì lǐ bái)Chineză
THE NEXT 2016
Rusă
如果爱 [Perhaps Love] (rúguǒ ài)Chineză
THE NEXT 2016 (cover OST "Perhaps Love" 2005)
Rusă #1 #2
孩子 [Child] (háizi)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă #1 #2
Portugheză
Spaniolă
寒鸦少年 [Jackdaw boy] (nányā shàonián)Chineză
斗破苍穹
Engleză
Franceză
Greacă
Japoneză
Rusă #1 #2
Spaniolă
Transliteraţie
寻 [Seek] (Xún)Chineză
Single
Engleză #1 #2
Rusă
Transliteraţie
少年英雄小哪吒 [Young little hero Nezha] (Shào nián yīng xióng xiǎo nǎ zhā)Chineză
TrumpCard 王牌对王牌4
Rusă
山海 [Mountain and Sea] (Shānhǎi)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă
Transliteraţie
巨鹿 [Giant Deer] (jù lù)Chineză
H (2017)
Engleză
Rusă
Transliteraţie
平凡之路 [Ordinary Path] (Píng fán zhī lù)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză #1 #2 #3
Rusă
Transliteraţie
异类 [Aliens] (yìlèi)Chineză
Aliens (2015)
Engleză
Rusă #1 #2
微光 [Shimmer] (wéi guāng)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
Japoneză
Rusă
Transliteraţie
忧伤的巨人 [The Giant In Sorrow] (Yōus shāng de jù rén)Chineză
Aliens (2015)
Rusă
想见你 (Want to see you)ChinezăRusă
愿 (yuàn)Chineză
Trump card 2021
Rusă
我 (Wǒ)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă
我们都是孤独的 [All Lonely] (Wǒmen dōu shì gūdú de)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Rusă
我的滑板鞋2016 [My Skateboard Shoes] (wǒ de huá bǎnxié)Chineză
THE NEXT 2016
Rusă
我离孤单几公里 [Few Miles Away From Loneliness] (Wǒ lí gūdān jǐ gōnglǐ)Chineză
H (2017)
Rusă
Transliteraţie
我管你 [I don't care] (wǒ guǎn nǐ)Chineză
Aliens (2015)
Engleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
投食歌 [Song of seeking food] (tóu shí gē)Chineză
Mars Concert 2016
Rusă
拆弹专家 [Bomb Squad] (chāi dàn zhuānjiā)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Rusă
故乡的云 [Cloud in Hometown] (Gùxiāng de yún)Chineză
THENEXT2016
Rusă
斗牛 [BULLFIGHT] (dòuniú)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă
新世界 [New World] (Xīn shìjiè)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă #1 #2
无渴不爽 (wú kě bù shuǎng)Chineză
Sprite 2021
Rusă
无聊人 [I'm Boring] (Wúliáo rén)ChinezăEngleză #1 #2
Rusă #1 #2
Transliteraţie #1 #2
易燃易爆炸 [Flammable and Explosive] (yì rán yì bàozhà)Chineză
SINGER歌手2018
Engleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
春 [Spring] (chūn)Chineză
BE THE IDOL
Rusă
智商二五零 [IQ 250] (zhìshāng èrwǔ líng)Chineză
single 2017
Engleză
杀破狼 (shā pò láng)Chineză
Trump card 2021
Rusă
枕邊故事 [Bedtime Story] (Zhěn biān gùshì)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
横冲直撞 [The Rampage] (Héng chōng zhí zhuàng)ChinezăEngleză #1 #2
Rusă
Spaniolă
流浪记 [Wandering] (liúlàng jì)Chineză
THE NEXT 2016
Rusă
消失的昨天 [Disappeared yesterday] (Xiāo shī de zuó tiān)Chineză
H (2017)
Transliteraţie
深情相拥 [Gentle embrace] (Shēn qíng xiāng yōng)Chineză
THE NEXT 2017
Rusă
渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)Engleză, Chineză
Sprite adv 2020
Rusă
Franceză
渺小 [Insignificance] (Miǎoxiǎo)Chineză
THE NEXT 2017
Rusă #1 #2
火星情报局 [MIA] (huǒ xīng qíng bào jú)Chineză
single 2016
烟火里的尘埃 [Ashes From Fireworks] (yān huǒ lǐ de chén āi)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Bosniacă
Engleză #1 #2 #3
Rusă #1 #2
Transliteraţie
爸,我回来了 (Dad, I'm Back) [Cover]Chineză
THENEXT2017
Rusă #1 #2
环游 (Traveling)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
Engleză
疯人院 [Madhouse] (fēngrényuàn)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă #1 #2
白天不懂夜的黑 [Daytime won't understand dark night] (báitiān bù dǒng yè de hēi)Chineză
TrumpCard 王牌对王牌4
Engleză
Rusă
白痴 (bái chī)Chineză
THE NEXT 2017
Rusă
神树 (Shén shù)Chineză, Engleză
NEW WORLD 2020
Engleză
Rusă #1 #2 #3
老鼠愛大米 [Mouse loves rice] (Lǎo shǔ ài dà mǐ)Chineză
THE NEXT 2016
荒野魂斗罗 [Wild Contra] (Huāng yě hún dòu luō)ChinezăEngleză
Rusă
蜉蝣 [The Mayfly] (Fúyóu)Chineză
Aliens (2015)
Engleză #1 #2
Rusă
Transliteraţie #1 #2
趁你还年轻 [While you are still young] (сhèn nǐ hái niánqīng)ChinezăEngleză
Rusă
逃离乌托邦 [The Escape From Utopia] (táolí wūtuōbāng)Chineză
Aliens (2015)
Engleză
Transliteraţie
造物者 [Creator] (Zàowùzhě)Chineză
H (2017)
Rusă
Transliteraţie
阿里山的姑娘 [Alishan girl] (Ā lǐ shān de gū niáng)Chineză
THE NEXT 2017
Rusă
降临 [Arrival] (jiànglín)Chineză
NEW WORLD 2020
Engleză #1 #2
Rusă
鞋儿破 帽儿破 (cover)Chineză
TrumpCard 王牌对王牌4
Rusă
飞行指挥家Chineză
《和平精英》2周年起飞主题曲
Rusă
齐天大圣 [Monkey King] (Qi Tian Da Sheng)ChinezăRusă
Comentarii
Read about music throughout history