Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stai cu Ucraina!
Hua Chenyu
Hua Chenyu
Titlul cântecului, Album, Limba
Toate versurile melodiilor
Candy KissesChineză
Trump card 2022
Dear FriendChineză
THE NEXT 2016
For ForeverEngleză
H (2017)
Here We AreChineză, Engleză
H (2017)
Let you goChineză
Quasimodo's Gift (2014)
Lydia + 你的微笑Chineză
Trump card 2022
Stay with meChineză
Trump card 2021
To Be FreeChineză, Engleză
電影勇士之門宣傳曲 (2017)
Why nobody fightsEngleză
卡西莫多的礼物 (2014)
《The Mayfly + Ultimate Belief》Engleză
Ace VS Ace
一人饮酒醉 [Drinking Alone] (yīrén yǐnjiǔ zuì)Chineză
七重人格 [Seven Personalities] (Qī chóng rén gé)Chineză
NEW WORLD 2020
不朽 [Immortal] (Bù xiǔ)Chineză, Engleză
Quasimodo's Gift (2014)
与火星的孩子对话 [Conversations with ET] (Yǔ huǒxīng de háizi duìhuà)Chineză
NEW WORLD 2020
世界是个动物园 [World is a zoo] (shìjiè shìgè dòngwùyuán)Chineză
Aliens (2015)
代号魂斗罗 [Code Name Contra] (dàihào hún dòu luō)Chineză
Contra Konami
你曾是少年 (nǐ céng shì shǎo nián)Chineză
The Detectives' Adventures 2022
你要相信这不是最后一天 [You have to believe it's not the last day] (Nǐ yào xiāngxìn zhè bùshì zuìhòu yītiān)Chineză, Engleză
你要相信这不是最后一天 single 2020
侠客行 (xiá kè xíng)Chineză
Trump card 2022
假行僧 [Fake Monk] (jiǎ xíng sēng)Chineză
SINGER歌手2018
兄弟想你了 (xiōngdì xiǎng nǐ le)Chineză
Trump card 2022
光年之外 [Light years away] (guāng nián zhī wài)Chineză
SINGER歌手2018
写给未来的孩子 [For my future child] (Xiě gěi wèilái de háizi)Chineză
Aliens (2015)
南屏晚钟 [Nanping Evening Bell] (Nán píng wǎn zhōng)Chineză
THE NEXT 2016
卡西莫多的礼物 [Quasimodo's Gift] (Kǎxīmòduō de lǐwù)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
双节棍 [Nunchucks] (Shuāng jié gùn)Chineză
SINGER歌手2018
反义词 [The Antonym] (Fǎn yì cí)Chineză
Aliens (2015)
变相怪杰 [The Mask] (Biàn xiāng guài jié)Chineză, Engleză
Aliens (2015)
名场面 (míng chǎng miàn)Chineză
名场面 2022
向阳而生 (xiàng yáng ér shēng)Chineză
希忘HOPE (2022)
呐喊 [SHOUT] (nàhǎn)Chineză
SINGER歌手2018
国王与乞丐 [Kings and Paupers] (Guówáng yǔ qǐgài)Chineză
Aliens (2015)
地球之盐 [Salt Of The Earth] (Dìqiú zhī yán)Chineză
Aliens (2015)
夏之旅 [Fresh Trip] (Xià zhī lǚ)Chineză, Engleză
《夏之旅 Fresh trip》六神主题曲 (2018)
夜半歌声 [Midnight song] (Yè bàn gē shēng)Chineză
THE NEXT 2017
夜的第七章 + Skyfall (yè de dì qī zhāng)Chineză
Trump card 2021
天堂 [Paradise] (tiāntáng)Chineză
THE NEXT 2017
好想我回来啊 (hǎo xiǎng wǒ huí lái a)Chineză
希忘HOPE (2022)
好想爱这个世界啊 [I want to love this world] (Hǎo xiǎng ài zhège shìjiè a)Chineză
NEW WORLD 2020
如果你是李白 [If you were Li Bai] (Rúguǒ nǐ shì lǐ bái)Chineză
THE NEXT 2016
如果爱 [Perhaps Love] (rúguǒ ài)Chineză
THE NEXT 2016 (cover OST "Perhaps Love" 2005)
孩子 [Child] (háizi)Chineză
SINGER歌手2018
寒鸦少年 [Jackdaw boy] (hányā shàonián)Chineză
斗破苍穹
寻 [Seek] (Xún)Chineză
Single
小镇里的花 (xiǎo zhèn lǐ de huā)Chineză
希忘HOPE (2022)
少年英雄小哪吒 [Young little hero Nezha] (Shào nián yīng xióng xiǎo nǎ zhā)Chineză
TrumpCard 王牌对王牌4
山海 [Mountain and Sea] (Shānhǎi)Chineză
SINGER歌手2018
巨鹿 [Giant Deer] (jù lù)Chineză
H (2017)
平凡之路 [Ordinary Path] (Píng fán zhī lù)Chineză
SINGER歌手2018
异类 [Aliens] (yìlèi)Chineză
Aliens (2015)
当全世界忘了我 (dāng quán shì jiè wàng le wǒ)Chineză
希忘Hope
微光 [Shimmer] (wéi guāng)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
忧伤的巨人 [The Giant In Sorrow] (Yōus shāng de jù rén)Chineză
Aliens (2015)
想见你 (Want to see you)Chineză
愿 (yuàn)Chineză
Trump card 2021
我 (Wǒ)Chineză
SINGER歌手2018
我们都是孤独的 [All Lonely] (Wǒmen dōu shì gūdú de)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
我的滑板鞋2016 [My Skateboard Shoes] (wǒ de huá bǎnxié)Chineză
THE NEXT 2016
我离孤单几公里 [Few Miles Away From Loneliness] (Wǒ lí gūdān jǐ gōnglǐ)Chineză
H (2017)
我管你 [I don't care] (wǒ guǎn nǐ)Chineză
Aliens (2015)
把你唱成歌 (bǎ nǐ chàng chéng gē)Chineză
Trump card 2022
投食歌 [Song of seeking food] (Tóu shí gē)Chineză
Mars Concert 2016
拆弹专家 [Bomb Squad] (chāi dàn zhuānjiā)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
故乡的云 [Cloud in Hometown] (Gùxiāng de yún)Chineză
THENEXT2016
斗牛 [BULLFIGHT] (dòuniú)Chineză
NEW WORLD 2020
新世界 [New World] (Xīn shìjiè)Chineză
NEW WORLD 2020
无渴不爽 (wú kě bù shuǎng)Chineză
Sprite 2021
无聊人 [I'm Boring] (Wúliáo rén)Chineză
易燃易爆炸 [Flammable and Explosive] (yì rán yì bàozhà)Chineză
SINGER歌手2018
春 [Spring] (Chūn)Chineză
BE THE IDOL
智商二五零 [IQ 250] (zhìshāng èrwǔ líng)Chineză
single 2017
杀破狼 (shā pò láng)Chineză
Trump card 2021
枕邊故事 [Bedtime Story] (Zhěn biān gùshì)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
横冲直撞 [The Rampage] (Héng chōng zhí zhuàng)Chineză
永不失联的情报 (yǒng bù shī lián de qíng bào)Chineză
Trump card 2022
流浪记 [Wandering] (liúlàng jì)Chineză
THE NEXT 2016
消失的昨天 [Disappeared yesterday] (Xiāo shī de zuó tiān)Chineză
H (2017)
深情相拥 [Gentle embrace] (Shēn qíng xiāng yōng)Chineză
THE NEXT 2017
渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)Engleză, Chineză
Sprite adv 2020
渺小 [Insignificance] (Miǎoxiǎo)Chineză
THE NEXT 2017
火星情报局 [MIA] (huǒ xīng qíng bào jú)Chineză
single 2016
点燃银河尽头的篝火 (diǎn rán yín hé jǐn tóu de gōu huǒ)Chineză
希忘HOPE (2022)
烟火里的尘埃 [Ashes From Fireworks] (yān huǒ lǐ de chén āi)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
烟花易冷 (yān huā yì lěng)Chineză
Trump card 2022
爸,我回来了 (Dad, I'm Back) [Cover] (Bà, wǒ huí lái le)Chineză
THENEXT2017
环游 (Traveling) (Huán yóu)Chineză
Quasimodo's Gift (2014)
疯人院 [Madhouse] (fēngrényuàn)Chineză
NEW WORLD 2020
白天不懂夜的黑 [Daytime won't understand dark night] (báitiān bù dǒng yè de hēi)Chineză
TrumpCard 王牌对王牌4
白痴 (bái chī)Chineză
THE NEXT 2017
破茧 (pò jiǎn)Chineză
Trump card 2022
神树 (Shén shù)Chineză, Engleză
NEW WORLD 2020
绝境战神 (jué jìng zhàn shén)Chineză
绝境战神 2023
老鼠愛大米 [Mouse loves rice] (Lǎo shǔ ài dà mǐ)Chineză
THE NEXT 2016
肆无惧燥 (sì wú jù zào)Chineză
Sprite 2022
花落时相遇 (huā luò shí xiāng yù)Chineză
希忘HOPE (2022)
荒野魂斗罗 [Wild Contra] (Huāng yě hún dòu luō)Chineză
虚幻与现实 (xū huàn yǔ xiàn shí)Chineză
希忘HOPE (2022)
蜉蝣 [The Mayfly] (Fúyóu)Chineză
Aliens (2015)
走,一起去看日出吧 (zǒu, yī qǐ qù kàn rì chū ba)Chineză
希忘HOPE (2022)
趁你还年轻 [While you are still young] (Chèn nǐ hái niánqīng)Chineză
这世界那么多人 (zhè shì jiè nà me duō rén)Chineză
Trump card 2022
逃离乌托邦 [The Escape From Utopia] (táolí wūtuōbāng)Chineză
Aliens (2015)
造物者 [Creator] (Zàowùzhě)Chineză
H (2017)
阳光男孩阳光女孩 (yáng guāng nán hái yáng guāng nǚ hái)Chineză
The Detectives' Adventures 2022
阿里山的姑娘 [Alishan girl] (Ā lǐ shān de gū niáng)Chineză
THE NEXT 2017
降临 [Arrival] (jiànglín)Chineză
NEW WORLD 2020
雪狼湖 (xuě láng hú)Chineză
Trump card 2022
鞋儿破 帽儿破 (cover)Chineză
TrumpCard 王牌对王牌4
风之海 (fēng zhī hǎi)Chineză
风之海 2023
飞行指挥家Chineză
《和平精英》2周年起飞主题曲
飞行模式 (fēi xíng mó shì)Chineză
希忘HOPE (2022)
黑白艺术家 (hēi bái yì shù jiā)Chineză
希忘HOPE (2022)
齐天 [Equal to Heaven] (Qí tiān)Chineză
齐天大圣 [Monkey King] (Qi Tian Da Sheng)Chineză
Hua Chenyu de-asemenea a interpretatTraduceri
Te rog înregistrează-te înainte, şi vi vedea mai multe opţiuni.
Comentarii
Read about music throughout history