versuri Lay (EXO)

Lay (EXO)
VersuriTraduceriCereri
Ambush (十面埋伏) (Shí miàn máifú)Chineză
I'm Singer-Songwriter 2
Amusement ParkEngleză
Honey
Rusă
BadEngleză
Honey
Rusă
Turcă
Boss (老大) [Lǎodà]Engleză
Sheep
Rusă
Turcă
Descendants of the Dragon (炎黄子孙) (yánhuáng zǐsūn)Engleză, Chineză
I'm Singer-Songwriter 2
Engleză
Director (導演) (Dǎoyǎn)Engleză, Chineză
Sheep
Engleză
Sârbă
Transliteraţie
Don’t Let Me GoEngleză
NAMANANA
Turcă
Farewell My Concubine (霸王别姬) (Bàwáng bié jī)Chineză
2020 New Years Eve Performance
FlavorEngleză
NAMANANA
Flipped (小城姑娘) (Xiǎochéng gūniáng)Engleză, Chineză
I'm Singer-Songwriter 2
Engleză
Rusă
Ucraineană
Give Me a ChanceEngleză
NAMANANA
Chineză
Rusă
Turcă
Greacă
Good Night (晚安) (wǎn’ān)Chineză
晚安
Engleză
Rusă
Ucraineană
Goodbye ChristmasEngleză
Winter Special Gift
Germană
Portugheză
Română
Rusă
Sârbă
Turcă
Hand (匕首) (Bǐshǒu)Chineză
Sheep
Engleză
Transliteraţie
Hold OnEngleză
NAMANANA
Honey (和你) (Hé nǐ)Engleză
Honey
Rusă
Turcă #1 #2
Ucraineană
I'm LayEngleză
Exology Chapter 1: The Lost Planet
Rusă
Turcă
I'm Not Okay (我不好) (Wǒ bù hǎo)Chineză
我不好 (Wǒ bù hǎo)
Engleză
Rusă #1 #2
Ucraineană
It Will Get Better (会好的) (Huì hǎo de)Chineză
抗疫公益歌曲 (Kàng yì gōngyì gēqǔ) | Wuhan Virus Song
Engleză
Rusă
Ucraineană
Jade (玉) (Yù)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Chineză
Engleză
Portugheză
Rusă
Turcă
Ucraineană
JokerEngleză, Chineză
I'm Singer-Songwriter 2
Malay
Portugheză
Turcă
Lay U DownEngleză
NAMANANA
Liu Hai Cuts Firewood (刘海砍樵) Live (Liúhǎi kǎn qiáo)Chineză
天籁之战2
Engleză
Rusă
Ucraineană
Mapo TofuEngleză
NAMANANA
MYM (Miss You Much)Chineză
Lose Control
Engleză
Rusă
Sârbă
Transliteraţie
Turcă
NAMANANAEngleză
NAMANANA
Rusă
Turcă
NAMANANA (Remix)Engleză, Chineză
Namanana (Remix)
Ode to the Lotus Flower (爱莲说) (Ài lián shuō)Chineză
I'm Singer-Songwriter 2
Ode to Youth [青春颂 (男生版)] (Qīngchūn sòng (nánshēng bǎn))ChinezăEngleză
Rusă
Ucraineană
Patriotism (精忠报国) Live (Jīngzhōng bàoguó)Chineză
2017五四晚会
Engleză
Rusă
Ucraineană
Peach (桃) (Táo)Engleză
Sheep
Portugheză
Rusă
Turcă
Save YouEngleză
NAMANANA
Sheep (Alan Walker Relift)Engleză, Chineză
Sheep (Alan Walker Relift) - Single (2018)
Engleză
Rusă
Transliteraţie
Turcă
Ucraineană
Stay With Me (略过) (Lüèguò)Chineză
I'm Singer-Songwriter 2
Engleză
Rusă
Ucraineană
TattooEngleză
NAMANANA
The Most Beautiful Scenery (最美风景线) (Zuìměi fēngjǐngxiàn)Chineză
The Most Beautiful Scenery (最美风景线)
Engleză
Rusă
Ucraineană
Thing For YouEngleză
NAMANANA
Turcă
Unpopulated Place (无人之境) Live (Wú rén zhī jìng)Engleză, ChinezăEngleză
Rusă
Ucraineană
Unyielding Faith (不屈的信仰) (Bùqū de xìnyǎng)Chineză
What U Need?Chineză, Engleză
Lose Control
Azeră
Engleză
Malay
Rusă
Transliteraţie
Turcă
Portugheză
When It's ChristmasEngleză
When It's Christmas
Xiangjiang River (湘江水) (Xiāng jiāng shuǐ)Engleză, Chineză, Chinese (Changsha dialect)
I'm Singer-Songwriter 2
Youth's Journey (少年行) (Shàonián xíng)Chineză
Fantasy Westward Journey OST
Engleză
Rusă
Ucraineană
一个人 (Alone) (Yīgè rén)Chineză
Ex Files 2: The Backup Strikes Back OST
Engleză
Sârbă
Transliteraţie
Turcă
今晚 (Tonight) (jīn wǎn)Chineză
Lose Control
Engleză
Transliteraţie
Turcă
你的感觉 (Can You Feel Me?) (nǐ de gǎnjué)Engleză, Chineză
Winter Special Gift
Engleză
Transliteraţie
Turcă
催眠术 (Lay U Down) (cuīmián shù)Chineză
NAMANANA
Engleză
和你 (Honey) (Hé nǐ)Chineză
Honey
Engleză
Portugheză
Rusă
Transliteraţie #1 #2
Turcă
Ucraineană
唤 (Call My Name) (huàn)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Engleză
Portugheză
Rusă
Ucraineană
因为你 (Because of you) (Yīnwèi nǐ)ChinezăTransliteraţie
Engleză
圣诞又至 (Goodbye Christmas) (Shèngdàn yòu zhì)Chineză
Winter Special Gift
Engleză
Rusă
Transliteraţie
Turcă
圣诞的爱 (Christmas Love) (Shèngdàn de ài)Engleză, Chineză
Winter Special Gift
Engleză
Transliteraţie
Turcă
坚持 (Hold on) (Jiānchí)Chineză
NAMANANA
Engleză
外婆 (Grandmother) (Wàipó)Engleză, Chineză, Chinese (Changsha dialect)
外婆
Engleză
Rusă
Turcă
Ucraineană
夜 (Late Night) (yè)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Engleză
Portugheză
Rusă
Ucraineană
太多 (Too Much) (Tài duō)Engleză, Chineză
Sheep
Engleză
Transliteraţie
失控 (Lose Control) (Shīkòng)Engleză, Chineză
Lose Control
Azeră
Engleză
Greacă
Rusă #1 #2
Spaniolă
Transliteraţie #1 #2
Turcă
Ucraineană
妈 (Mama) (mā)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Chineză
Engleză
Rusă
Ucraineană
守望 (Relax) (Shǒuwàng)Chineză
Lose Control
Engleză
Rusă
Transliteraţie
Turcă
Ucraineană
小小礼物 (Gift to XBACK) (xiǎo xiǎo lǐwù)Chineză
Winter Special Gift
Engleză
Rusă
Transliteraţie
Ucraineană
幸福上瘾 (Things for You) (Xìngfú shàngyǐn)Engleză, Chineză
NAMANANA
Engleză
快门回溯 (Don't Let Me Go) (Kuàimén huísù)Engleză, Chineză
NAMANANA
Engleză
愛到這 (Give Me a Chance) (Ài dào zhè)Chineză
NAMANANA
Engleză #1 #2
Rusă
Transliteraţie
Ucraineană
愿 (Wish) (yuàn)Chineză
莲 (LIT)
Engleză
Portugheză
Rusă
Ucraineană
搖擺 (Shake) (Yáobǎi)Engleză, Chineză
Sheep
Engleză
Rusă
Transliteraţie
梦不落雨林 (Namanana) (mèng bù luò yǔlín)Engleză, Chineză
NAMANANA
Engleză
Rusă
Transliteraţie #1 #2
Ucraineană
梦想起飞 (Dream High) (Mèngxiǎng qǐfēi)Chineză
SPD Bank Theme Song
Engleză
Rusă
Ucraineană
水 (H2O) (Shuǐ)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Engleză
Rusă
Ucraineană
沸 (Changsha) (fèi)Engleză, Chineză, Chinese (Changsha dialect)
莲 (LIT)
Engleză
Portugheză
Rusă
Ucraineană
灵 (Soul) (Líng)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Engleză
Rusă #1 #2
Ucraineană
爱的引力 (Save You) (Ài de yǐnlì)Chineză
NAMANANA
Engleză
痴 (Obsessed) (Chī)Engleză, Chineză
I'm Singer-Songwriter 2
Engleză
Rusă
Ucraineană
祈愿 (Pray) (Qí yuàn)Chineză
Operation Proposal OST
Rusă
Sârbă
Transliteraţie
Ucraineană
羊 (Sheep) (Yáng)Engleză, Chineză
Sheep
Engleză
Franceză
Greacă
Portugheză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
Turcă
Ucraineană
興迷 (X Back) (Xìng mí)Engleză, Chineză
Sheep
Rusă
Transliteraţie
Ucraineană
莲 (Lit) (lián)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Chineză
Engleză
Olandeză
Rusă #1 #2
Turcă
Ucraineană
贝壳女孩 (Tattoo) (bèiké nǚhái)Engleză, Chineză
NAMANANA
Engleză
蹦 (Boom) (bèng)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Chineză
Engleză
Portugheză
Rusă
Transliteraţie
Ucraineană
需要你 (I Need U) (Xūyào nǐ)Chineză, Engleză
Sheep
Engleză
Transliteraţie
Turcă
Greacă
面罩 (Mask) (Miànzhào)Engleză, Chineză
Sheep
Engleză
Rusă #1 #2
Transliteraţie
Ucraineană
飞 (Fly) (Fēi)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Chineză
Engleză
Rusă
Ucraineană
香水 (Flavor) (Xiāngshuǐ)Engleză, Chineză
NAMANANA
Engleză
马 (Horse) (mǎ)Chineză
I'm Singer-Songwriter 2
Engleză
鹰 (Eagle) (Yīng)Engleză, Chineză
莲 (LIT)
Engleză
Rusă
Ucraineană
麻婆豆腐 (Mapo Tofu) (Má pó dòufu)Engleză, Chineză
NAMANANA
Engleză
Related to Lay (EXO)Descriere
EXOartistMain Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper
Comentarii
jelena.milenkovic.9619jelena.milenkovic.9619    Duminică, 07/01/2018 - 00:19

Please, don't remove "(EXO)" from his name because it is almost impossible to find him just by "Lay". Same goes for other members!

Read about music throughout history