Please translate Between Ground And Water

Ebraică

Between Ground And Water

אינני יודעת דבר
אולי הדבר
גדול עלי

אינני יודעת דבר
עד שידעתי גם זאת
עבר זמן

ומה אם
אגיע לרגע
ובו אחשוב
מה אם
ומה אם
הרגע יהיה פה
יפתיע כלילה בהיר

אינני יודעת דבר
מלבד שמיים
הם איתי

הים הגדול
שמתחבר
אל אופק
יציב בליבי

אנחנו נעים
בין קרקע למים
הידיעה
לפעמים מכאיבה
אנחנו נעים בין קרקע למים
טוב שיש מעלינו
שמיים

Comentarii