Within Temptation - Say My Name (traducere în Persană)

traducere în Persană

اسمم را صدا بزن

اسمم را صدا بزن
بنابراین من خواهم فهمید که تو برگشته ای، تو دوباره اینجایی
برای مدتی
اوه، اجازه بده قسمت کنیم
خاطراتی را که فقط نل می توانیم قسمت کنیم
با یکدیگر
به من بگو
درباره روزهای قبل به دنیا آمدنم
چطور ما بچه بودیم
تو دست مرا لمس کردی
این رنگ ها جان می گیرند
در قلب و ذهن تو
از مرز های زمان عبور کردم
امروز دوباره پشت به تو بودن را رها کردم
نفس می کشیم
یادت می آید چطور برای لمس موهایم استفاده اش کردی ؟
تو آگاه نیستی
دست هایت را هنوز نگه داشتم
تو نمی دانی که من اینجا هستم
این ضربه خیلی شدید
حالا دعا می کنم که زود رها کنی
جایی را که به آن تعلق داری
خواهش چه کسی هستم
تو مرا در جهانی از دیروز پیدا خواهی کرد
تو دوباره تماس هایت با مرا از دست دادی
دورتر از جایی که هستم
زمانی که از من پرسیدی چه کسی هستم
اسمم را صدا بزن
این رنگ ها جان می گیرند
در قلب و ذهن تو
از مرز های زمان عبور کردم
امروز دوباره پشت به تو بودن را رها کردم
اسمم را صدا بزن
 
Postat de Shermineh la Duminică, 05/08/2012 - 10:23
Engleză

Say My Name

Comentarii