Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

versuri Wang Yibo

Titlul cântecului, Album, Limba
VersuriTraduceri
FIREEnglezăRusă #1 #2
Just DanceEngleză, Chineză
Just Dance
Rusă #1 #2
Ucraineană
LuckyEngleză, Chineză
Lucky
Rusă
不放弃 (Never give up)Chineză
Day Day Up
Rusă
世界上的另一个我 (shì jiè shàng de lìng yī gè wǒ)Chineză
Day Day up
二次初恋 (Once Again)Chineză
Once Again OST
Rusă
冬天里的一把火 (Live) [cover] (dōng tiān lǐ de yī bǎ huǒ)Chineză
cover
冬梦飞扬 [Flying Winter Dream]Engleză
别人家的小孩 (Live) (bié rén jiā de xiǎo hái)Chineză
Produce 101 China
Rusă
可惜我是水瓶座 (Too Bad I'm An Aquarius) (cover) (kě xī wǒ shì shuǐ píng zuò)Chineză
Day Day up
Rusă
因为我们在一起 (Because we are together)Chineză
Single
Engleză
Rusă
在希望的田野上 (Live) [cover] (zài xī wàng de tián yě shàng)Chineză
Day Day up
垃圾分类 (Waste segregation) (lā jī fēn lèi)Chineză
Happy Camp Show
天天向上 (Day Day Up)Chineză
Day Day up
Rusă
对你爱不完 (Duì nǐ ài bù wán )Chineză, Engleză
cover
Rusă
小幸運 (A Little Happiness) (cover)Chineză
Day Day Up
Rusă
山河星光 (shān hé xīng guāng)Chineză
干杯 (Cheers) [cover] (gàn bēi)Chineză
Day Day Up
平凡中的不平凡 (Extraordinary in the Ordinary) (píng fán zhōng de bù píng fán)ChinezăRusă
廿 (nian)Chineză
廿
Engleză
当 (cover) (dāng)Chineză
Day Day up
情非得已 (Had To Let It Happen) (cover) (qíng fēi dé yǐ)Chineză
Day Day up
Rusă
我的世界守则 (The Rules of My World) (wǒ de shì jiè shǒu zé)Engleză, Chineză
single
Engleză #1 #2
Rusă
新春旺18 (Live) (xīn chūn wàng18)Engleză, Chineză
无感 (No Sense) (wú gǎn)Engleză, Chineză
《无感》
有你在身边 (yǒu nǐ zài shēn biān)Chineză
Single
Rusă
有你的快乐 (Live) [cover] (yǒu nǐ de kuài lè)Chineză
Day Day up
Rusă
沧海一声笑 (Live) (cāng hǎi yī shēng xiào)Chineză
Day Day up
流星雨 (Meteor Shower) (cover) (liú xīng yǔ)Chineză
Day Day up
Rusă
渴望光荣 (Longing For Glory)Chineză
热血今朝 (rè xuè jīn cháo)Chineză
抗 美援朝保家卫国/National Memory
Rusă
爱你就是你 (Live) (ài nǐ jiù shì nǐ )Chineză
(2018湖南卫视跨年演唱会)
牛起来 (niú qǐ lái)Chineză
空投计划 (Airdrop Plan) (kōng tóu jì huà)Chineză, Engleză
Peace Elite Airdrop Carnival Theme Song
Rusă
给妈咪 (Dear Mom / To Mommy) (gěi mā mī)Chineză
Single
Rusă #1 #2
萱草花 [cover] (xuān cǎo huā)Chineză
Day Day Up
Rusă
让我为你唱一首歌 (Let me sing for you) (cover) (ràng wǒ wèi nǐ chàng yī shǒu gē)Chineză
cover
Rusă
说剑 (Saying Sword) (shuō jiàn)Chineză
Moonlight Blade OST
Engleză
Rusă
Transliteraţie #1 #2
+2
趁你还年轻 (While you are still young) (cover)Chineză
Day Day up
Rusă
青春宇宙 (The Universe of Youth) (qīng chūn yǔ zhòu)Chineză
青春恰时来 (Youth Comes in Time)ChinezăRusă
青春的模样 (qīng chūn de mó yàng)ChinezăRusă
鲨影 (shā yǐng)Engleză, Chineză
巨齿鲨OST
Rusă
龙的传人 (Descendants of the Dragon) (lóng de chuán rén)Engleză, Chineză
Hunan TV New Year 2020
Rusă
Related to Wang YiboDescriere
UNIQartistmain dancer, rapper
Comentarii
Read about music throughout history