versuri Wowkie Zhang

VersuriTraduceriCereri
All the small thingsEngleză
cover
BiuBiuBiuChinezăRusă
WoWChinezăRusă
世上最可愛的歌兒 (The cutest song in the world) (shì shàng zuì kě ài de gē ér)ChinezăEngleză
Rusă
世上梗最多的歌儿 (The Most ‘Gag'-Filled Song In The World) (shì shàng gěng zuì duō de gē)ChinezăEngleză
Rusă
什么都不必说 (shén me dōu bù bì shuō)Engleză, ChinezăRusă
俏才郎 (Handsome Young Man) (qiào cái láng)Chineză
倍儿爽 (So Cheerful) (bèi ér shuǎng)ChinezăEngleză
Rusă
傻了吧 (Ridiculous) (shǎ le ba)Chineză
只想和你靜度時光 (I just want to spend time with you) (zhǐ xiǎng hé nǐ jìng dù shí guāng)ChinezăRusă
嘻唰唰 (Hee Haha / Finger-guessing game) (xī shuā shuā)ChinezăRusă
好奇一麻袋 (hǎo qí yī má dài)ChinezăRusă
我在诗里看到了你 (I see you in poetry) (wǒ zài shī lǐ kàn dào le nǐ)ChinezăRusă
我就不愛唱情歌 (I don't like singing love songs) (wǒ jiù bù ài chàng qíng gē)ChinezăRusă
我怎麽這麽好看 (How can I look so good) (wǒ zěn mó zhè mó hǎo kàn)ChinezăRusă
我是一顆跳跳糖 (I’m a Popping Candy) (wǒ shì yī kē tiào tiào táng)ChinezăEngleză
Rusă
撒花ChinezăRusă
有钱你买不到 (yǒu qián nǐ mǎi bù dào)Chineză
每天起来唱一遍 (Sing It Once Every Morning) (měi tiān qǐ lái chàng yī biàn)ChinezăEngleză
Rusă
沙发一躺过半天 (Spent half a day lying on the sofa) (shā fā yī tǎng guò bàn tiān )ChinezăRusă
熱血燃 (Hot blood is on fire) (rè xuè rán)Chineză
爱瘾 (cover)Chineză
生来倔强 (Born Stubborn) (cover) (shēng lái jué qiáng )Chineză
天天向上 Day Day Up (2019天天向上现场)
Rusă
童话生死恋 (A tale of love in life and death)Engleză, ChinezăRusă
胡擼胡擼瓢兒ChinezăRusă
葫芦娃2018 (hú lú wá2018)ChinezăRusă
那些都不是我 (That's not me) (nà xiē dōu bù shì wǒ)ChinezăEngleză
Rusă
酷盖 (Cool Guy) (kù gài)ChinezăEngleză
Rusă
阳光彩虹小白马 (Sunshine, rainbow, white pony) (yáng guāng cǎi hóng xiǎo bái mǎ)Chineză
人間精品
Engleză
Italiană
Portugheză
Rusă
Transliteraţie
静止 (jìng zhǐ)ChinezăRusă
Related to Wowkie ZhangDescriere
The Flowers (Band)artistLead vocals, guitar (1998–2009)
Comentarii
Read about music throughout history