Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

versuri Xiao Zhan

Xiao Zhan
Titlul cântecului, Album, Limba
VersuriTraduceri
Close To You (Cover)Engleză
X-FIRE Music Album
Rusă
Faded (Cover)Engleză
Our song Show
Rusă
Chineză
High歌 (Cover) (High gē)Chineză, Engleză
X-FIRE Music Album
Rusă
Love Me DoEngleză
X-FIRE Music Album
Rusă
Why Nobody Fights+Checkmate (Cover)Engleză, Chineză
X-FIRE Music Album
Engleză
Rusă
中华力量 [Power of China] (zhōng huá lì liàng)Chineză
光点 [Spotlight / Made To Love] (Guāng diǎn)Chineză
军港之夜 (Night at the Naval Port) (jūn gǎng zhī yè)Chineză
Our song show
Rusă
冬梦 (dōng mèng)Engleză, Chineză
冻结 (Freeze) (dòng jié)Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
千年一声唱 (Sing to A Thousand Years)Chineză
single
Rusă
Transliteraţie
呐喊 (Shout / Scream) (nà hǎn)Chineză
Our song Show
Rusă
完美生活 (Perfect Life) (wán měi shēng huó)Chineză
Our song show
Rusă
平凡之路 (Live) (Ordinary Path) (píng fán zhī lù)Chineză
X-Fire Music Album
Rusă
心中一把火Chineză
X-Fire Music Album
Rusă
心动 (Cover) (xīn dòng)Chineză
Our song Show
Rusă
恼人的秋风 (Annoying Breeze) (Live) (nǎo rén de qiū fēng)Chineză
Our song Show
Engleză
Rusă
我最親愛的 (Cover) (My dearest) (wǒ zuì qīn ài de)Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
我管你 (Cover) (I don't care) (wǒ guǎn nǐ )Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
最好的夏天 (The best summer)ChinezăEngleză
Rusă
残酷月光 (Cruel Moonlight) (cán kù yuè guāng)Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
流星雨 (Cover) (Meteor Rain) (liú xīng yǔ)Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
深呼吸 (Deep Breath) (shēn hū xī)Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
满足 (Satisfied) (mǎn zú)Chineză
爱上你等于爱上寂寞 (Love you but lonely) (ài shàng nǐ děng yú ài shàng jì mò)Chineză
Our song Show
Engleză #1 #2
Rusă
爱你的宿命 (Live) [cover] (ài nǐ de sù mìng)Engleză, Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
爱情 (Cover) (Love) (Ai tsing)Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
神奇 (Magical)ChinezăRusă
童年 (tóng nián)Engleză, Chineză
X-FIRE Music Album
Rusă
竹石 (Bamboo in the Rocks) (zhú shí)Chineză
经典咏流传第三季 纯享版《竹石》 演唱:肖战 CCTV
红梅赞 (Ode to Plum Blossoms)ChinezăEngleză
Rusă
Ucraineană
花心 (The Flowery Heart) (huā xīn)Chineză
Our song show
Rusă
被风吹过的夏天 (That Summer Day That The Wind Blew Past) (bèi fēng chuī guò de xià tiān)Chineză
Our song show
Rusă
跟著感覺走 (gēn zhe gǎn jué zǒu)ChinezăEngleză
Rusă
Ucraineană
野子 (Wild Child) (yě zi)Chineză
X-FIRE Music Album
Engleză #1 #2
Rusă
问情 (Questions About Love)Chineză
Our song Show
Rusă
阳光下的星星 (Stars in the Sun) (yáng guāng xià de xīng xīng)Chineză
Our song Show
Rusă
Related to Xiao ZhanDescriere
X-NINEartistVocalist
Comentarii
Read about music throughout history