Publicitate

versuri Zhou Xuan

Zhou Xuan
VersuriTraduceriCereri
五更同心结 (wǔ gēng tóngxīn jié)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
你的花儿 (nǐ de huā er)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
侯郎曲 (hóu láng qū)ChinezăvideoTransliteraţie
卖杂货 (mài záhuò)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
南風吹 (nán fēngchuī)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
四季歌 (sìjì gē)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
四季相思 (sìjì xiāngsī)ChinezăvideoTransliteraţie
夜上海 (yè shànghǎi)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
天涯歌女 (tiānyá gēnǚ)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
小小洞房 (xiǎo xiǎo dòngfáng)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
慈母心 (címǔ xīn)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
拷紅 (kǎo hóng)ChinezăvideoTransliteraţie
探情 (tàn qíng)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
新对花 (xīn duì huā)ChinezăvideoTransliteraţie
春風秋雨 (chūnfēng qiūyǔ)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
月下佳人 (yuè xià jiārén)ChinezăvideoTransliteraţie
月圓花好 (yuè yuán huā hǎo)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
桃花江 (táohuā jiāng)ChinezăvideoTransliteraţie
梅花曲 (méihuā qū)ChinezăvideoTransliteraţie
歌女忙 (hóng gēnǚ máng)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
歌女泪 (gēnǚ lèi)ChinezăvideoTransliteraţie
疯狂世界 (fēngkuáng de shìjiè)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
百花歌 (bǎihuā gē)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
花开等郎来 (huā kāi děng láng lái)ChinezăvideoTransliteraţie
花花姑娘 (huāhuā gūniáng)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
葬花 (zàng huā)ChinezăvideoTransliteraţie
采槟榔 (cǎi bīnláng)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
鍾山春 (zhōngshān chūn)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
银花飞 (yín huā fēi)ChinezăvideoTransliteraţie
陋巷之春 (lòuxiàng zhī chūn)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
难民歌 (nàn míngē)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
青楼恨 (qīnglóu hèn)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
风雨中的摇篮歌 (fēngyǔ zhōng de yáolán gē)ChinezăvideoEngleză #1 #2 #3
Transliteraţie
點秋香 (diǎn qiūxiāng)ChinezăvideoTransliteraţie
龙华的桃花 (lónghuá de táohuā)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
Comentarii