Реклама

Առաջին համբույր (Aṙachin hambyur) (перевод на Английский)

Առաջին համբույր

Այս իրիկուն ես ուշ դարձա, ուշ դարձա տուն,
Ես դարձա տուն այսօր շիկնած ու ահադեմ.
Թվաց բոլորը փողոցում ինձ են նայում
Եվ իմ մասին արդեն դիտեն, արդեն գիտեն։
 
Այս իրիկուն ես ուշ դարձա, ուշ դարձա տուն
Ես դարձա տուն, եվ տխուր էր սիրտս տխուր,
Թվաց անդարձ կորցրել եմ գանձ մի անհուն,
Եվ իմ աչքին ափսոսանքի արցունք կար լուռ։
 
Ես տուն դարձա ու հոգուս մեջ ահ կար թաքուն,
Դռների մոտ մայրս, մայրս ելավ իմ դեմ.
Նրա աչքերում ես փնտրեցի կասկած ու քեն,
Եվ նախատիք ես փնտրեցի նրա աչքերում։
 
Բայց, ոչ, այնտեղ նույն գորովն էր, նույն սերը հեզ
Նայում էր նա այնպես խաղաղ ու անսքող.
- Ախ, մի նայիր ինձ ալյեվս մանկան որպես,
Մայր փոխվել է, փոխվել է արդեն աղջիկը քո։
 
Добавлено arc-en-cielarc-en-ciel в пт, 23/07/2021 - 18:59
перевод на АнглийскийАнглийский
Выровнить абзацы

First kiss

I was late this evening, I got home late
Today I got home blushed and scared
It seemed that in the street, everyone was looking at me
As if they have already heard about me, as if they already knew about me
 
I was late this evening, I got home late
I got home, and my heart was full of sadness
As if I have lost a treasure forever
And there were silent tears of regret in my eyes
 
I got home with a secret in my heart
My mother was at the door
She came to me
I looked for suspicion and hatred in her eyes
And I looked for shame in her eyes
 
But, no, she was there with the same nature, with the same gentle love
She looked really peaceful and innocent
Oh, don’t look at me as a child
Mother, your daughter has already changed, she has already changed
 
Спасибо!
thanked 13 times

The translation is done by Bahareh Tajfirouz.Please ask for permission if you would like to use or reprint it.

Добавлено arc-en-cielarc-en-ciel в вс, 25/07/2021 - 14:45
Комментарии
Read about music throughout history