Россия ведет позорную войну с Украиной. Поддержи Украину!

เชือกวิเศษ (Chûeak wísèit) (Транслитерация)

  • Исполнитель: Labanoon (ลาบานูน)
  • Песня: เชือกวิเศษ (Chûeak wísèit) Альбом: N.E.W.S.
    1 перевод
    Транслитерация
Транслитерация
A A

Chûeak wísèit

Phayaayaam jon mòt panyaa dâi weilaa kôm nâa ráp kam
Yúe thâorai kôr yîng tham hâi ther nán lambàak jai
Nai waewtaa thîi ther morng kan bòrk arai kàp chǎn mâakmaay
Khwaam-ùet-àt man fórng jai mài mii thaang pen yàang derm
 
Tòr hâi chûeak wísèit phùuk rao aowái nìawráng hâi taay khong dâi khâe tua
Yîng hâam thâorài yîng yúe khâe nǎi yîng hěnkàetua
 
Mûea rák man tham hâi ther nàkjai fǔen pai man kôr thâo nán
Mûea chǎn man tham hâi ther kòtdan kôr phor kan thii
Wan níi rao dern maa sùt thaang fǎn thâa yàang nán kôr khǒr hâi ther chôekdii
Mâi tôrng thon yùu trong níi hâi thorramaan
 
Khòrpjai ther thîi thon kan maa ùtsàa rornraem kàp chǎn tâng klai
Chǎn man mii khâe hǔajai tham hâi ther dâi thâo níi
Yàa kangwon yàa hùang arai mâi mii khrai morng ther mâi dii
Chǎn phìt eing khǒrthôet thii thîi wan níi dii mâi phor
 
Tòr hâi chûeak wísèit phùuk rao aowái nìawráng hâi taay khong dâi khâe tua
Yîng hâam thâorài yîng yúe khâe nǎi yîng hěnkàetua
 
Mûea rák man tham hâi ther nàkjai fǔen pai man kôr thâo nán
Mûea chǎn man tham hâi ther kòtdan kôr phor kan thii
Wan níi rao dern maa sùt thaang fǎn thâa yàang nán kôr khǒr hâi ther chôekdii
Mâi tôrng thon yùu trong níi hâi thorramaan
 
Máewâa rák níi tôrng râmlaa máewâa chǎn khue khon thîi sǐa náamtaa thîi láew maa kôr jà mâi sǐadaay
Phrór chiiwít thîi khey mii ther phrór chiiwít khráng nùeng thîi dâi rák ther kôr khúm kern phor
 
Mûea rák man tham hâi ther nàkjai fǔen pai man kôr thâo nán
Mûea chǎn man tham hâi ther kòtdan kôr phor kan thii
Wan níi rao dern maa sùt thaang fǎn thâa yàang nán kôr khǒr hâi ther chôekdii
Mâi tôrng thon yùu trong níi hâi thorramaan
 
Máewâa rák níi tôrng râmlaa máewâa chǎn khue khon thîi sǐa náamtaa thîi láew maa kôr jà mâi sǐadaay
Phrór chiiwít thîi khey mii ther phrór chiiwít khráng nùeng thîi dâi rák ther kôr khúm kern phor
 
Спасибо!
Добавлено Thas TayapongsakThas Tayapongsak в вс, 29/05/2022 - 07:39

เชือกวิเศษ (Chûeak wísèit)

Комментарии
Read about music throughout history