Реклама

Days of Elijah (перевод на Филиппинский/Тагальский)

  • Исполнитель: Christian Hymns & Songs
  • Песня: Days of Elijah 9 переводов
  • Переводы: Испанский, Непальский, Румынский, Русский #1, #2, #3, Тамильский, Филиппинский/Тагальский, Японский
Английский

Days of Elijah

These are the days of Elijah
Declaring the Word of the Lord
And these are the days of your servant Moses
Righteousness being restored
And though these are days of great trials
Of famine and darkness and sword
Still we are the voice in the desert crying
Prepare ye the way of the Lord!
 
Behold He comes! Riding on the clouds!
Shining like the sun! At the trumpet call
Lift your voice! It's the year of Jubilee!
And out of Zion's hill salvation comes!
 
And these are the days of Ezekiel
The dry bones becoming as flesh
And these are the days of your servant David
Rebuilding a temple of praise
And these are the days of the harvest
The fields are as white in the world
And we are the labourers in your vineyard
Declaring the word of the Lord!
 
Behold He comes! Riding on the clouds!
Shining like the sun! At the trumpet call
Lift your voice! It's the year of Jubilee!
And out of Zion's hill salvation comes!
 
He who was, and who is, and who is to come
 
Добавлено rsandinorsandino в вт, 02/12/2008 - 15:18
В последний раз исправлено HampsicoraHampsicora в вс, 11/03/2018 - 15:49
перевод на Филиппинский/ТагальскийФилиппинский/Тагальский
Выровнить абзацы
A A

Mga Panahon ni Elias

Ito ang mga panahon ni Elias
habang ibinibigay niya ang mga utos ng Diyos
at ito ang mga panahon ng Inyong lingkod na si Moises
nagbabalik-loob ang lahat
Kahit na ito'y panahon ng malalagim na salot
ng gutom, kadiliman at tabak
Ganito ang isinisigaw natin:
"Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang."
 
Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap
nagliliwanag na parang araw! sa hudyat ng tunog ng trumpeta
Sumigaw kayo! Taon na ng Paglaya!
at sa Zion, dumarating na ang inyong Tagapagligtas!
 
At ito ang mga panahon ni Ezekiel
Ang mga tuyong kalansay ay nagkaroon ng litid at laman
at ito ang mga panahon ng Inyong lingkod na si David
muling itinatayo ang templo ng pagpuri
at ito ang mga panahon ng anihan
Ang bukid ay hinog na sa daigdig
at kami ay mga manggagawa sa Inyong ubasan
ibinibigay ang mga aral ng Diyos!
 
Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap
nagliliwanag na parang araw! sa hudyat ng tunog ng trumpeta
Sumigaw kayo! Taon na ng Paglaya!
at sa Zion, dumarating na ang inyong Tagapagligtas!
 
Ang Diyos ng nakaraan, kasalukuyan at siyang darating
 
Добавлено introvoyz041introvoyz041 в ср, 23/11/2011 - 02:08
Комментарии