Реклама

Happier (перевод на Тонга)

перевод на ТонгаТонга
A A

Fiefia Lahi

Tokua na'a ku, na'a ku fakakaukau'i
Ku fiema'u ke ke fiefia lahi, ku fiema'u ke ke fiefia lahi.
 
'I he ha'u 'o e pongipongi
'I hota mamata ki he me'a kuo hoko 'akitaua
'I he maama momoko 'o e 'aho, ko e afi pe 'a taua 'i he havili
Ka 'ikai 'a e afi kuo kamata 'a taua
Ke kotoa, 'alea kotoa 'oku 'ikai ke ta fakafoki
He mo e me'a kotoa kuo 'oji hoko
Ku pehe 'oku 'oji 'ilo 'a taua 'a e faka'oji 'o e fananga ni.
 
Tau:
Pea 'i he minite ni
Ku fiema'u keu liliu'i ho 'atamai
He 'ikai ongo'i lelei 'a e me'a ni
Ku fiema'u keu fakahiki hake ho laumaalie
Ku fiema'u ke ke malimali, ka...
'Ilo 'oku pau ai keu mavahe meia te koe.
 
'Ilo 'oku pau ai keu mavahe meia te koe
Tokua na'a ku, na'a ku fakakaukau'i
Ku fiema'u ke ke fiefia lahi, ku fiema'u ke ke fiefia lahi.
 
'I he a'u 'o e 'efiafi ni
Pea ku ngaongaoa ai mo ho'oku fakakaukaua
Pea mo e miji 'oku kaume'a koe mo ha taha kehe
Pea 'oku faka'auha ia 'ia te au mei loto
Faka'oji taua 'etau 'alunga, fievaleloi 'a taua 'o hange 'oku sai pe 'akitaua
Pea kapau te ta hifo fakataha, ka lava ai pe ke ta hola
Mama'o mei he faingata'a'ia, ko ia na'a ta ngaohi.
 
Tau
 
'Ilo 'oku pau ai keu mavahe meia te koe
Tokua na'a ku, na'a ku fakakaukau'i
Ku fiema'u ke ke fiefia lahi, ku fiema'u ke ke fiefia lahi.
 
Pea teu 'alu, teu 'alu
Teu 'alu, 'alu, 'alu
Pea teu 'alu, teu 'alu
Teu 'alu, 'alu, 'alu.
 
Tokua na'a ku, na'a ku fakakaukau'i
Ku fiema'u ke ke fiefia lahi, ku fiema'u ke ke fiefia lahi
Neongo he 'ikai 'oku ou lata ai
Ku fiema'u ke ke fiefia lahi, ku fiema'u ke ke fiefia lahi.
 
Tau
 
'Ilo 'oku pau ai keu mavahe meia te koe
Tokua na'a ku, na'a ku fakakaukau'i
Ku fiema'u ke ke fiefia lahi, ku fiema'u ke ke fiefia lahi.
 
Pea teu 'alu, teu 'alu
Teu 'alu, 'alu, 'alu.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Добавлено SilentRebel83SilentRebel83 в вт, 21/08/2018 - 18:22
АнглийскийАнглийский

Happier

Комментарии