دور کسی گشتن

Добавлено ahmad aziz в вс, 05/12/2021 - 19:35

Значения "دور کسی گشتن"

Персидский

قربان صدقه‌ی کسی رفتن

растолковано ahmad azizahmad aziz, вс, 05/12/2021 - 19:35
Explained by ahmad azizahmad aziz