• Jimmy Buffett

    Margaritaville

    перевод на Персидский

Делиться
Font Size
Персидский
Перевод

مارگاریتاویل

داشتم کیک اسفنجی را گاز میزدم
و پختن زیر آفتاب را تماشا میکردم
تمام آن توریست های آغشته به روغن
و من با گیتار شش سیم خود مضراب میزنم
سوار بر تاب در ایوان جلو
بوی آن میگوها
هی، آنها شروع به جوشیدن کرده اند!
 
دوباره تحلیل رفتن در مارگاریتاویل
در جستجوی نمکدان گمشده
ام
بعضی افراد ادعا میکنند که مقصر یک زن است
ولی من میدانم که تقصیر هیچکس نیست!
 
دلیلش را نمیدانم
تمام فصل را در اینجا اقامت کردم
در حالیکه چیزی بجز یک خالکوبی جدید برای نشان دادن نداشتم
ولی یک زیباروی واقعی
یک خوشگله مکزیکی
او چطور به اینجا آمد؟ من نشان و اطلاعی ندارم!
 
دوباره تحلیل رفتن در مارگاریتاویل
در جستجوی نمکدان گمشده
ام
بعضی افراد ادعا میکنند که مقصر یک زن است
ولی من فکر میکنم که - لعنت،
ممکنه تقصیر من باشد!
 
من کفش دمپاییم را ترکاندم
با پا گذاشتن روی یک قوطی نوشابه گازدار
پاشنه پایم را بریدم و مجبور شدم برانم طرف خانه
ولی در مخاوط کن مشروب هست
و بزودی آماده خواهد شد
آن معجون یخ زده که کمکم خواهد کرد تا ادامه بدم
 
دوباره تحلیل رفتن در مارگاریتاویل
در جستجوی نمکدان گمشده
ام
بعضی افراد ادعا میکنند که مقصر یک زن است
ولی من میدانم که
تقصیر لعنتی خودم است
 
بله و بعضی افراد ادعا میکنند
که مقصر یک زن است
و من میدانم تقصیر لعنتی خودم است
 
Английский
Оригинальный текст

Margaritaville

Нажмите, чтобы увидеть оригинальный текст (Английский)

Комментарии