Tokio Hotel - Kampf der Liebe (перевод на Персидский)

перевод на Персидский

جنگ عشق

تو مرا خوب کردی
به من صدمه زدی
من در جنگ عشقم
از میان خاکستر فرار کن
در میان برف قدم بزن
فقط برای جنگ عشق
سیاه است این روز
خودم را بیدار نگه می دارم
بخوان این جنگ عشق است
احساس قدرت می کنم
احساس ضعف می کنم
من می جنگم،جنگ عشق
 
چه هنگام خواهم رسید؟
چه هنگام خواهم رسید؟
سرانجام چه هنگام خواهم رسید؟
نمی دانم چه مدت طول می کشد
نمی دانم چه مدت طول می کشد
چه مدت هنوز می توانم بجنگم؟
 
در میان آتش،سرد و تنها
شعله ها مرا به تو می رسانند
و سپس ما باهم می جنگیم
جنگ عشق،عشق،عشق
 
تو به اعتیاد(عادت) نیاز داری
هیچ پاد زهری ندارد
تو می خواهی با عشق مبارزه کنی
آن هرگز پایان نمی یابد
چرا که آن درون تو است
تو جنگ عشقی
از به اوج رسیدن در اتاق
جنگ عشق ادامه می یابد
احساس رهایی می کنی
تو شیفته ای
تو می جنگی،جنگ عشق
 
چه هنگام خواهم رسید؟
چه هنگام خواهم رسید؟
سرانجام چه هنگام خواهم رسید؟
نمی دانم چه مدت طول می کشد
نمی دانم چه مدت طول می کشد
چه مدت هنوز می توانم بجنگم؟
 
در میان آتش،سرد و تنها
شعله ها مرا به تو می رسانند
و سپس ما باهم می جنگیم
جنگ عشق،عشق،عشق
 
از میان خیابان ها می دوم
از میان بیابان ها
(تا)به تو برسم
با پیمانمان موافقت می کنیم
من برای تو می جنگم و تو برای من
برای همیشه
 
چه هنگام خواهم رسید؟
چه هنگام خواهم رسید؟
سرانجام چه هنگام خواهم رسید؟
نمی دانم چه مدت طول می کشد
نمی دانم چه مدت طول می کشد
چه مدت هنوز می توانم بجنگم؟
 
در میان آتش،سرد و تنها
شعله ها مرا به تو می رسانند
و سپس ما باهم می جنگیم
جنگ عشق،عشق،عشق
چه هنگام خواهم رسید؟
 
Добавлено masih в чт, 25/08/2011 - 00:10
Немецкий

Kampf der Liebe

Комментарии