Реклама

Never Google Your Symptoms (перевод на Болгарский)

  • Исполнитель: Henrik Widegren
  • Песня: Never Google Your Symptoms 13 переводов
  • Переводы: Болгарский, Голландский, Греческий, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий #1, #2, Польский, Русский, Турецкий, Украинский, Французский
  • Запросы: Арабский, Белорусский, Иврит
Английский

Never Google Your Symptoms

One evening, my father said: My son
I’m dying and soon I’ll be gone
But before my final farewell:
Hear me. And hear me well
Do whatever you want to do
Have a plan or roll the dice
But one thing is strictly taboo
Please, follow my advice
 
Never google your symptoms
That is my only prescription
You get a hundred diagnoses
And medieval prognoses
Every sign is a serious condition
 
If you google “cough” and “diagnosis”
You have got tuberculosis
And if you google “fever and red”
You’ve got Ebola and soon will be dead
And if you google “I’ve a runny nose”
It’s CSF. Your brain is leaking juice!
And if you google itch and prognosis:
Anaphylactic shock or psychosis
 
So never google your symptoms
Seldom it brings any wisdom
You want to discover
But you might uncover
That you have an extra chromosome
 
So this is what I heard my father say
And then he closed his eyes and passed away
The autopsy report was very clear
Death from hypochondric fear
Which is custom
When you google
Your symptoms
 
Never google your symptoms
The hit list is never awesome
Pain in your left arm?
Heart attack alarm!
Do you feel a little weak? Yes,
You’ve got ALS!
If you have a slight anemia
You’ve got leukemia!
Are you a little crazy?
You’ve got ADHD
So never, ever google
Your symptoms!
 
Добавлено Alexander FreiAlexander Frei в пт, 06/09/2019 - 06:12
В последний раз исправлено Hansi K_LauerHansi K_Lauer в пн, 09/09/2019 - 03:41
перевод на БолгарскийБолгарский
Выровнить абзацы
A A

Никога не търси в Google симптомите си

Една вечер моят баща каза:
Сине
Умирам и скоро няма да ме има
Но преди края ми сбогом:
Чуй ме. И чуй ме добре
Прави каквото искаш
Направи план или хвърляй зара
Но нещо е стабилно
Моля, следвай моите съвети
 
Никога не търси в Google симптомите си
Това е моята единствена рецепта
Ще получиш хиляди диагнози
И средновековни прогнози
Всеки знак е сериозно състояние
 
Ако търсиш в Google кашлица и диагноза
Ти ще имаш туберкулоза
И ако търсиш в Google треска и червено
Ти ще имаш Ебола и скоро ще умреш
И ако търсиш в Google,, Аз съм с хрема"
Това е CSF. В мозъка ти има течност!
И ако търсиш в Google сърбеж и прогноза:
Анафилактичен шок или психоза
 
Така че никога не търси симптомите си в Google
Рядко носи някаква мъдрост
Искаш да откриеш
Но можеш да откриеш
Че има допълнителна хромозома
 
Така че това е каквото аз чух от баща ми
И после той затвори очите си и почина
Докладът от аутопсията беше много ясна
Смърт от хипохондричен страх
Кое е обичайно
Когато си в Google
Твоите симптоми
 
Никога не търси в Google симптомите си
Списъкът от хитове не е страхотен
Лявата ръка боли ли те?
Алармата за инфаркт!
Чувстваш ли се малко слаб? Да, ти имаш ALS!
Ако имаш лека анемия
Ти имаш левкимия!
Малко луд ли си?
Ти имаш ADHD
Така че никога, някога не търси в Google симптомите си!
 
Добавлено TemiTemi в вс, 22/09/2019 - 06:59
Добавлено в ответ на запрос Alexander FreiAlexander Frei
Комментарии