Pid Oblachkom (Під облачком) (Транслитерация)

Advertisements
Украинский

Pid Oblachkom (Під облачком)

Під облачком явір похилений
Сьпіват на нім пташок премилений
Слухай, мила, як тот пташок сьпіват
Же з любови нич добре не быват
 
Ци та любов є од Бога дана?
Ци лем може дяблом підшептана?
Хоц би-с не хтів та мусиш любити
Хоц би-с потім, прото мав терпіти
 
Мі циганка давно ворожила
Же ня здурит дівка чорнобрива
Же не буду видів за ньом сьвіта
Аж проминут моі млады літа
 
Під облачком явір дзеленіє
Посмот, мила, як ним вітер хвіє
Може вырве його з коренями?
Мила моя, што то буде з нами?
 
Добавлено Alexander Laskavtsev в сб, 19/09/2015 - 05:30
В последний раз исправлено Alexander Laskavtsev в ср, 07/10/2015 - 19:21
Комментарий:

Пісня на лемківському діалекті української мови.

Выровнить абзацы
Транслитерация

Pid Oblachkom

Pid oblachkom yavir pokhylenyy
Sʹpivat na nim ptashok premylenyy
Slukhay, myla, yak tot ptashok sʹpivat
Zhe z lyubovy nych dobre ne byvat
 
Tsy ta lyubov ye od Boha dana?
Tsy lem mozhe dyablom pidsheptana?
Khots by-s ne khtiv ta musysh lyubyty
Khots by-s potim, proto mav terpity
 
Mi tsyhanka davno vorozhyla
Zhe nya zduryt divka chornobryva
Zhe ne budu vydiv za nʹom sʹvita
Azh promynut moi mlady lita
 
Pid oblachkom yavir dzeleniye
Posmot, myla, yak nym viter khviye
Mozhe vyrve yoho z korenyamy?
Myla moya, shto to bude z namy?
 
Добавлено Гость в чт, 19/04/2018 - 16:39
Комментарии