شب لبان داغ (Shab labaan-e Daagh) (перевод на Английский)

شب لبان داغ

شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
آتشی به جانم زد آتش لبان تو
 
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
آتشی به جانم زد آتش لبان تو
 
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
آتشی به جانم زد آتش لبان تو
 
پرسیدم ز راز تو، فارغ از نیاز تو
پرسیدم ز راز تو، فارغ از نیاز تو
عالمی دگر دارد
عالمی دگر دارد خلوت نهان تو
آتشی به جانم زد آتش لبان تو
 
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
آتشی به جانم زد آتش لبان تو
 
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
آتشی به جانم زد آتش لبان تو
 
یا مرا بران از خویش، یا مرا ببر از خود
یا مرا بران از خویش، یا مرا ببر از خود
این بود جهان من، این بود جهان من
آن بود جهان تو
از جهان نترسیدم، نه زمان جهان تو
 
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
آتشی به جانم زد آتش لبان تو
 
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
آتشی به جانم زد آتش لبان تو
 
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
شب لبان داغ خویش دیدم بر لبان تو
 
Добавлено pocokpocok в пт, 14/03/2014 - 21:07
В последний раз исправлено FantasyFantasy в чт, 16/09/2021 - 16:31
перевод на АнглийскийАнглийский
Выровнить абзацы

At Night, Hot Lips

At night, I found my hot lips on your lips
At night, I found my hot lips on your lips
The fire of your lips set my being on fire
 
At night, I found my hot lips on your lips
At night, I found my hot lips on your lips
The fire of your lips set my being on fire
 
At night, I found my hot lips on your lips
At night, I found my hot lips on your lips
The fire of your lips set my being on fire
 
I asked about your secret, regardless of your need
I asked about your secret, regardless of your need
There is another world
There is another world to your hidden solitude
The fire of your lips set my being on fire
 
At night, I found my hot lips on your lips
At night, I found my hot lips on your lips
The fire of your lips set my being on fire
 
At night, I found my hot lips on your lips
At night, I found my hot lips on your lips
The fire of your lips set my being on fire
 
Either drive me away from yourself, or deprive me of yourself
Either drive me away from yourself, or deprive me of yourself
This was my world, this was my world
and that is your world
I did not fear the world, nor the time of your world
 
At night, I found my hot lips on your lips
At night, I found my hot lips on your lips
The fire of your lips set my being on fire
 
At night, I found my hot lips on your lips
At night, I found my hot lips on your lips
The fire of your lips set my being on fire
 
At night, I found my hot lips on your lips
At night, I found my hot lips on your lips
At night, I found my hot lips on your lips
 
Спасибо!
thanked 3 times
Добавлено FantasyFantasy в чт, 16/09/2021 - 16:28
Добавлено в ответ на запрос tantomtuntantomtun
Переводы "شب لبان داغ (Shab ..."
Английский Fantasy
Комментарии
Read about music throughout history