Тексты песен Word of Honor (OST)

Word of Honor (OST)
Тексты песенПереводыЗапросы на перевод
天涯客 (Tiān yá kè)Китайский
Word of Honor OST
Английский
天问 (Tiān wèn)Китайский
Word of Honor OST
Английский
Русский #1 #2
孤梦 (Gū mèng)Китайский
Word of Honor OST
Английский
山河行 (Shān hé xíng)Китайский
Word of Honor OST
归 (Guī)Китайский
Word of Honor OST
Английский
无题 (Wú tí)Китайский
Word of Honor OST
Английский
望天涯 (Wàng tiān yá)Китайский
Word of Honor OST
盲 (Máng)Китайский
Word of Honor OST
笑看江湖 (Xiào kàn jiāng hú)Китайский
Word of Honor OST
缘灭 (Yuán miè)Китайский
Word of Honor OST
Английский
落心 (Luò xīn)Китайский
Word of Honor OST
醉江月 (Zuì jiāng yuè)Китайский
Word of Honor OST
锦书来 (Jǐn shū lái)Китайский
Word of Honor OST
Комментарии
Read about music throughout history