Реклама

Work Song (перевод на Персидский)

  • Исполнитель: Hozier (Andrew Hozier-Byrne)
  • Песня: Work Song 14 переводов
  • Переводы: Арабский, Венгерский #1, #2, Греческий, Испанский, Итальянский, Персидский, Португальский, Румынский, Турецкий, Французский, Хорватский, Чешский, Шведский
перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

ترانه ی هنگام کار

پسران دست خالی کار می کنند
آیا اینگونه می توان با گرمای سوزان رو به رو شد؟
برعکس آن ها، من به معشوقم فکر می کنم
آنچنان از عشق او پر شده ام که حتی نمی توانم چیزی بخورم
هیچ چیز شیرین تر از معشوق من نیست
پس از چشیدن او حتی دیگر نمی خواهم میوه های بهشتی را بچشم
زیرا معشوق من تا منتهای حد تصور شیرین است
و تنها با بوسیدن او دندان درد می گیرم!
 
هنگامی که زمان مرگ من فرا رسید
مرا به نرمی در زمین سرد و تاریک بگذارید
هیچ قبری نمی تواند بدنم را به زنجیر بکشد
من روی زمین خواهم خزید و به سوی خانه، به سوی او برخواهم گشت
 
هنگامی که معشوقم مرا پیدا کرد
سه روز بود که در گناهانم غرق شده بودم
هنگامی که بیدار شدم، دیوارهای او مرا در بر گرفته بودند
و در اتاقش چیزی جز تخت خالی کودکی نبود
و من از تب می سوختم
و برایم مهم نبود چقدر زنده بمانم
اما قسم می خورم که فکر کردم او یک رویا بود
و هیچ وقت، حتی یک بار در مورد گناهم از من نپرسید
 
معشوقم هرگز حتی ذره ای آزارم نداد
در مورد اینکه چه گناه و اشتباهاتی از دست من برآمده
حتی اگر خدای بزرگ هم مرا نبخشد
باز هم من معشوقم را خواهم داشت و او هم مرا خواهد پذیرفت
و هنگامی که من معشوقم را می بوسیدم
و او تمام عشقش نرم و شیرین به پایم می ریخت
در این داستان پست و زمینی، من آزاد بودم
و جهنم و بهشت تنها کلماتی دوردست در گوشم بودند
 
Добавлено Hanieh SalehiHanieh Salehi в вс, 03/02/2019 - 23:05
АнглийскийАнглийский

Work Song

Комментарии