À travers tes yeux (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

از چشمهای تو

هرچقدر زمان میگذره
هرگز فراموش نمیکنم
خاطراتی رو که در من حک شده
 
شب بیداریهام، بی‌خوابیهام
رویاهایی که با صوت صدای تو ساختم
 
موانعی رو که باید درعین جوانی پشت سر میذاشتم
باید میرفتم دنبال فرصتها
با قدرتی که تو به من دادی تونستم
،، به تنهایی آینده‌ام رو بسازم، با وجوداین سکوت
 
من از چشمای تو می‌بینم،
هر روز درحالیکه خودم رو در بغل تو می‌فشارم
چقدر آسمونها رو سرزنش کردم
بخاطر این سیاهی که منو احاطه کرده
...
بخاطر توست که من تلاش میکنم
 
هرچقدر زمان بگذره، فراموش نخواهم کرد
عشقی که لحظه لحظه من رو ساخت
ببخش منو که نگفتم
کلماتی رو که دلت رو شاد کنه
موانعی رو که باید در جوانی پشت سر میذاشتم
باید میرفتم دنبال فرصتها
با قدرتی که تو به من دادی
تونستم آینده ام رو بسازم
با وجود این سکوت
 
Поставио/ла: Hadi_irHadi_ir У: Среда, 18/01/2017 - 17:06
францускифранцуски

À travers tes yeux

Коментари