اعصاب کسی را خورد کردن

Поставио/ла: ahmad aziz У: Среда, 03/06/2020 - 20:29

Idiomatic translations of "اعصاب کسی را خورد کردن"

енглески
to drive someone up the wall
Објашњења:
енглески
Drive someone crazy
Објашњења:
енглески #1, #2, португалски
енглески
Put someone on edge
Објашњења:
енглески
Stessed out/to stess someone out
Објашњења:
италијански
rompere l'anima a qualcuno
Објашњења:
немачки
jemandem den (letzten) Nerv rauben / töten
Објашњења:
француски
Pousser quelqu'un à bout
Објашњења:
шпански
Echarle (a alguien) la foca
Објашњења:

Meanings of "اعصاب کسی را خورد کردن"

персијски

کسی را به شدت عصبانی کردن

објасио/ла ahmad azizahmad aziz , Среда, 03/06/2020 - 20:29
Explained by ahmad azizahmad aziz