Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
A A

Deo ti cheria Maria

Andrea Parodi

Cando torras in domo, tue,
In sa cara de Madonna
B’at un’umbra indetzifràbile
Unu mistériu indefinìbile
 
Totu unu mundu
Chi no connosco
A daesegus de sos ogros tuos
Tue no ses Maria
 
Su siléntziu ch’as tue
No est cuddu ‘e mama ‘ona
Est una calma chi m’assustat
Chi mi faghet pius fràzile
 
Unu tormentu
Chi mi serrat su sentimentu
In coro meu
Tue non ses Maria
 
E su bene meu sighende
Deo mi perdo in s’oblio
Unu pitzinnu cando timet
Si rifùgiat in sos giocàtulos
 
Ma faghet male custu jocu
Su raggiru chi mi fatho
Deo ti cheria Maria
 
Deo ti cheria Maria
 

 

Andrea Parodi: Top 3
Collections with "Deo ti cheria Maria"
Коментари
Read about music throughout history