Céline Dion - Because You Loved Me (превод на персијски)

превод на персијски

برای اینکه دوستم داشتی

برای همه زمانی که دوستم داشتی
برای همه راستی هایی که به دیدم آوردی
برای همه شوری که به زندگی ام آوردی
برای همه ناراستی هایی که راست کردی
برای همه مهری که در تو یافتم
برای همیشه سپاسگزارت خواهم بود ای دلبرم
تویی آنکه مرا بلند کرد
و هرگز نگذاشت فرو افتم
تویی آنکه مرا از میان همه اینها دید
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
تو به من بال دادی و مرا به پرواز درآوردی
تو دست مرا گرفتی و آنگاه من توانستم به آسمان دست بزنم
من باورم را باختم، و تو آن را به من بازگرداندی
تو گفتی که هیچ ستاره ای از دسترس دور نیست
تو درکنارم ایستادی و من سربلند شدم
من مهر تو را داشتم، همه آن را
برای همه روزهایی که به من بخشیدی سپاسگزارم
شایدخیلی ندانم
ولی می دانم که همین اندازه که می دانم درست است
من خوشبخت بودم زیرا تو دوستم داشتی
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
تو همیشه در کنارم بودی
مانند باد آرامی که مرا با خود می برد
مهرت در زندگی ام مانند نوری در تاریکی می درخشید
تو سرچشمه نهانی من بوده ای
در میان دروغ ها تو راست بودی
از وجود تو جهان من جایگاه بهتری شده است
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
Поставио/ла: persian scent У: Уторак, 10/04/2012 - 16:42
енглески

Because You Loved Me

Коментари