The Beatles - Fool On The Hill (превод на персијски)

превод на персијски

ابله روی تپه

روز از پی روز , تنها روی تپه
 
مرد با پوزخندی ابلهانه , کاملا ساکت
 
اما هیچ کس مشتاق شناختنش نیست
 
آن ها او را فقط یک احمق می بینند
 
و او هیچ وقت پاسخی – اعتنایی – نمی دهد
 
اما ابله تپه نشین
 
پایین آمدن خورشید را می بیند
 
و چشمانش
 
دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند
 
در راه , سرش افراشته در میان ابرها
 
مرد هزار صدا صحبت می کند , قاطع و بلند
 
اما هیچ کس به او گوش نمی دهد
 
یا به آواهایی که سر می دهد
 
و او انگار هیچ وقت پی نمی برد
 
اما ابله تپه نشین
 
پایین آمدن خورشید را می بیند
 
و چشمانش
 
دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند
 
انگار هیچ کس دوستش ندارد
 
می توانند بگویند که در پی چه کاری ست
 
و او هیچ گاه احساساتش را نشان نمی دهد
 
اما ابله تپه نشین
 
پایین آمدن خورشید را می بیند
 
و چشمانش
 
دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند
 
هیچ وقت به آن ها گوش نمی دهد
 
او می داند که دیوانه , آن هایند
 
آن ها دوستش ندارند
 
اما ابله تپه نشین
 
پایین آمدن خورشید را می بیند
 
و چشمانش
 
دنیا را می بیند که دور خودش تار می تند
 
Поставио/ла: Another One У: Четвртак, 08/03/2012 - 08:15
енглески

Fool On The Hill

Коментари