I Can't Hear The Music (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

نمی تونم به آهنگ گوش بدم

اون یه اخطاره؟ نشونه ای از شیطانه؟
مردمی ان کیه عقلشون رو از دست دادن؟
تاریکیه؟ مردیه که استعفا داده؟
بهترین دوستیه که داره ترکت می کنه؟
هیچوقت متوقف میشه؟ اونا میگذارن بری؟
عجله داری، اونا به اندازه ی کافی اهمیت نمی دن چون زندگی هاشون خیلی آروم می گذره
زمان می گذره، شانس دیگه ای نداری
و وقتی روحت رو برای یه نقش رهبری می فروشی، روح های فروخته شده فراموش میشن؟
و اگه من نمی تونم به آهنگ گوش کنم و شنونده ها رفتن
اینجا واسه خودم می رقصم
و امیدوارم گروه قلب تنها آخرین آهنگ رو تا آخر اجرا کنن
قبل از این که خورشید غروب کنه
و اون حسادته؟ باید واقعا مریضت کرده باشه؟
وقتشه که زودتر بزنی به چاک؟
چون زمان داره می گذره و خیلی دیره وانمود کنی که لبخند میزنی
اما بعد روحت رو برای یه نقش رهبری فروختی، پس یه مدتی نگهش دار
و اگه من نمی تونم به آهنگ گوش کنم و شنونده ها رفتن
اینجا واسه خودم می رقصم
و امیدوارم گروه قلب تنها آخرین آهنگ رو تا آخر اجرا کنن
قبل از این که خورشید غروب کنه
و حالا اون میره، و حالا اون میره
پس بدو، یوشیمی، بدو، چون بیلی یه تفنگ برداشته
و تو حق داری بترسی: اونا تو می فرستن تو قبرت
چون تو غریبه و تازه واردی
پس بدو، یوشیمی، بدو، چون بیلی یه تفنگ برداشته
و تو حق داری بترسی: اونا تو می فرستن تو قبرت
چون تو غریبه و تازه واردی
و اگه من نمی تونم به آهنگ گوش کنم و شنونده ها رفتن، می رقصم
 
Поставио/ла: PersianCatPersianCat У: Субота, 03/11/2012 - 14:22
енглескиенглески

I Can't Hear The Music

Коментари