Ann an Dia no dhìon dìon mi

Поставио/ла: 马列托主义者 У: Субота, 15/05/2021 - 18:15

Idiomatic translations of "Ann an Dia no dhìon dìon ..."

English (Scots)
In my defens God me defend
Објашњења:

Meanings of "Ann an Dia no dhìon dìon ..."

кинески

不列颠王国苏格兰邦的格言(低地苏格兰语),翻译成汉语是“真主为了我而保卫我”。

објасио/ла 马列托主义者马列托主义者 , Субота, 15/05/2021 - 18:19
Explained by 马列托主义者马列托主义者
објасио/ла 马列托主义者马列托主义者 , Субота, 15/05/2021 - 18:15
Explained by 马列托主义者马列托主义者