شخص مرن

Поставио/ла: johnydepp.salah У: Петак, 17/09/2021 - 13:28

Idiomatic translations of "شخص مرن"

немачки
nicht pingelig sein
Објашњења:

Meanings of "شخص مرن"

арапски

مش بصعوبة إنك ترضيه

објасио/ла johnydepp.salahjohnydepp.salah , Петак, 17/09/2021 - 13:28
Explained by johnydepp.salahjohnydepp.salah