If I Were a Boy (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

اگر من یک پسر بودم.

Верзије: #1#2
اگر من یک پسر بودم
حتی برای یک روز
من هر روز صبح به بیرون تخت می غلتیدم
و هر چیزی رو که می خواستم پرت می کردم بعد می رفتم
با بچه ها ابجو می خوردم
و دنبال دخترا می کردم
من با هر کسی که می خواستم به اون لگد می زدم
 
اگر من یه پسر بودم
فکر می کنم می تونستم بفهمم
دوست داشتن یه دختر چه حسی داره
من عهد می بندم می خوام یه مردبهتر بشم
من به اون گوش خواهم داد
چون من می
 
Поставио/ла: kazhal97kazhal97 У: Петак, 04/01/2013 - 12:17
енглескиенглески

If I Were a Boy

Коментари