Jak to? (превод на IPA)

Реклама
превод на IPAIPA
A A

Jak to? [ˈjak ˈtɔ]

zat͡ʂarɔˈvaɲi ˈsɔbɔ̃ ˈt͡ɕiɔŋɡlɛ vʲɛˈʐɨmɨ
ˈʐɛ v ˈɡwɛmbʲi ˈduʂɨ ˈmamɨ ˈjɛʂt͡ʂɛ ˈɕiwɨ
ˈabɨ ˈukrɨt͡ɕ ˈtɛ ɲɛpɔˈtʂɛbnɔ̃ ˈzwɔɕt͡ɕ
ˈt​͡sɔɕ iˈnnɛɡɔ ˈdavnɔ ˈjuʐ ˈxt͡ɕaw ˈzrɔbʲit͡ɕ ˈktɔɕ
ɔ ˈdɔbrɛ ˈjutrɔ ˈvwaɕɲɛ ˈjɛɡɔ ˈprɔɕ
i ˈrazɛm zastaˈnuvmɨ ɕiɛ
ˈbɛndɛ ˈɔbɔk ˈjɛʂt͡ʂɛ ˈtrɔxɛ ˈdwuʐɛj
ˈtɨx ˈsamɨɣ ˈbwɛnduf ˈjuʐ ˈɲɛ pɔˈftuʐɛ
ˈɲɛ ˈmɔɡɛ ˈznɔvu ˈstrat͡ɕit͡ɕ ˈt͡ɕɛ
ɡɔˈrɔnt​͡sa ˈvʲara pɔˈkazat͡ɕ ˈxt​͡sɛ
ˈʐɛ ˈtɔ ˈfʂɨstkɔ ˈd͡͡ʑiɛŋkʲi ˈɲɛj
ˈvʲiɛnt​͡s ˈznuv zastaˈnuvmɨ ɕiɛ
 
ˈjak ˈtɔ ˈjak ˈtɔ ˈmɔɡwɔ ˈzdaʐɨt͡ɕ ɕiɛ nabraˈʎiɕmɨ ˈɕiwɨ ˈbɨ ˈfʂɨstkɔ ˈzwɛ pʂɛˈɡɔɲit͡ɕ ˈprɛt͡ʂ
ˈjak ˈtɔ ˈpʂɛt͡ɕɛʐ ˈmʲawɔ ˈbɨt͡ɕ ˈtak ˈʑlɛ ɲɛpɔskwaˈdanɛ s pɔskwaˈdanɨm ˈnaɡlɛ pɔwɔˈnt͡ʂɨwɔ ɕiɛ
ˈjak ˈtɔ ˈjak ˈtɔ ˈfʂɨstkɔ ˈstawɔ ɕiɛ s ɲɛnaˈvʲiɕt͡ɕi ˈdɔ mʲiˈwɔɕt͡ɕi ˈzwu rɔˈbʲimɨ ˈvbrɛf
ˈjak ˈtɔ ˈpɔvʲiet͡s ˈmʲi ˈjak ˈtɔ ˈstawɔ ɕiɛ ˈxɛj ˈxɛj
 
ˈmɔt​͡snɔ ˈza ˈrɛŋkɛ ˈtʂɨmaj ˈmɲɛ
vʲaˈdɔmɔ ˈʐɛbɨ ˈmut​͡s ˈtʂɛba ˈxt͡ɕɛt͡ɕ
ˈɲɛ ˈpɔzvul ˈza ˈburtɛ ˈvɨpaɕt͡ɕ ˈnam
vɨtʂɨˈmamɨ ˈtɔ ˈjɛʂt͡ʂɛ ˈxvʲilɛ
ˈt​͡sawɛ ˈʐɨt͡ɕɛ ˈjɛst ˈpʂɛt ˈnamʲi
ˈvʲiɛnt​͡s ˈduʐɔ ˈɡraɲit​͡s ˈrazɛm mɔˈʐɛmɨ ˈpʂɛjɕt͡ɕ
 
ˈjak ˈtɔˈ jak ˈtɔ ˈmɔɡwɔ ˈzdaʐɨt͡ɕ ɕiɛ nabraˈʎiɕmɨ ˈɕiwɨ ˈbɨ ˈfʂɨstkɔ ˈzwɛ pʂɛˈɡɔɲit͡ɕ ˈprɛt͡ʂ
ˈjak ˈtɔ ˈpʂɛt͡ɕɛʐ ˈmʲawɔ ˈbɨt͡ɕ ˈtak ˈʑlɛ ɲɛpɔskwaˈdanɛ s pɔskwaˈdanɨm ˈnaɡlɛ pɔwɔˈnt͡ʂɨwɔ ɕiɛ
jak ˈtɔ ˈjak ˈtɔ ˈfʂɨstkɔ ˈstawɔ ɕiɛ s ɲɛnaˈvʲiɕt͡ɕi ˈdɔ mʲiˈwɔɕt͡ɕi ˈzwu rɔˈbʲimɨ ˈvbrɛf
ˈjak ˈtɔ ˈpɔvʲiet͡s ˈmʲi ˈjak ˈtɔ ˈstawɔ ɕiɛ ˈxɛj ˈxɛj
 
ˈtɨlkɔ s ˈtɔbɔ̃ ˈtaɲt͡ʂɨt͡ɕ ˈxt​͡sɛ
ˈdɔ ˈiɣ ˈbraf
ˈfʂɨst​͡sɨ ˈinɲi ˈpujdɔ̃ f ˈt͡ɕɛɲ
ˈxɔt͡ɕaʐ ˈras
 
ˈjak ˈtɔ ˈjak ˈtɔ ˈmɔɡwɔ ˈzdaʐɨt͡ɕ ɕiɛ nabraˈʎiɕmɨ ˈɕiwɨ ˈbɨ ˈfʂɨstkɔ ˈzwɛ pʂɛˈɡɔɲit͡ɕ ˈprɛt͡ʂ
ˈjak ˈtɔ ˈpʂɛt͡ɕɛʐ ˈmʲawɔ ˈbɨt͡ɕ ˈtak ˈʑlɛ ɲɛpɔskwaˈdanɛ s pɔskwaˈdanɨm ˈnaɡlɛ pɔwɔˈnt͡ʂɨwɔ ɕiɛ
ˈjak ˈtɔ ˈjak ˈtɔ ˈfʂɨstkɔ ˈstawɔ ɕiɛ s ɲɛnaˈvʲiɕt͡ɕi ˈdɔ mʲiˈwɔɕt͡ɕi ˈzwu rɔˈbʲimɨ ˈvbrɛf
ˈjak ˈtɔ ˈpɔvʲiet͡s ˈmʲi ˈjak ˈtɔ ˈstawɔ ɕiɛ ˈxɛj ˈxɛj
 
ˈjak ˈtɔ ˈjak ˈtɔ ˈmɔɡwɔ ˈzdaʐɨt͡ɕ ɕiɛ nabraˈʎiɕmɨ ˈɕiwɨ ˈbɨ ˈfʂɨstkɔ ˈzwɛ pʂɛˈɡɔɲit͡ɕ ˈprɛt͡ʂ
ˈjak ˈtɔ ˈpɔvʲiet͡s ˈmʲi ˈjak ˈtɔ ˈstawɔ ɕiɛ
 
Поставио/ла: robertohomelirobertohomeli У: Недеља, 18/12/2016 - 20:33
пољскипољски

Jak to?

Више превода за "Jak to?"
Молимо, помозите овом преводу: "Jak to?"
Dawid Kwiatkowski: Top 3
Коментари