La vieille barque (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

قایق قدیمی

ملوان پیر دیگر نیست
و هیچ کس برایش نمی گرید
نه دوستی، نه زنی
تنها قایق پیر چوبی اش
چون بیوه ای مانده آنجا
خوابنیده در گوشه ای از شن
 
لنگر کهنه ی زنگاریده
پاروها، تور سنگین
تنها گواهانِ اشک ها و خوشی ها
چه بسیار خاطرات
از تمام روز هایی که آنجا می خوابند
در چوبِ قایق پیر
 
پیشتر زانکه بیاید خورشید
که هر دو می رفتند به دریا
نداشتند هیچ، مگر ابرها را
که راه را نمایند
و ستارگان را در اسمان
 
آنجا که صبح ها آبیست
پرندگان بزرگ با آنها بازی می کنند
قایم-موشک در گود-افتادگیِِ موج ها
آن هنگام که قایق و ملوان
می نگریستند زایشِ سحرگاهان را
به هنگام مرگِ ستارگان
 
ملوان پیر دیگر نیست
 
قایق قدیمی آنجاست
 
بی شک چشم-در-راهِ موجی
 
پس که خواهد بردش؟
 
شاید آن روز می توانست برود
 
به آخرین سَفَر...
 
Поставио/ла: FarrokhFarrokh У: Субота, 10/11/2012 - 08:44
францускифранцуски

La vieille barque

Више превода за "La vieille barque"
персијски Farrokh
Mireille Mathieu: Top 3
Коментари