Louder Than Bombs ( транскрипција)

Реклама
транскрипција
A A

Лауде зен бомбс

Верзије: #1#2#3
Ичжен ному сонмёнхэчжёссо
Чо хванхо согый натсор кыримча
Ама тащин мидыль су опсыль
Чохын котман пого тытчан маль
 
Коёхан ноый сыльпхыми
Нарыль хынтыро
Чоёнхан наый падае
Пхадога илькон хэ
 
Лауде зен бомбс Ай брейк
Ссодачжинын апхымтыль
Нега чироттон кы пхёчжони
Кы пхёчжони аниран коль ан кыттэбу то
Лауде зен бомбс Ай брейк
 
Бэйби Айм нофине зен нофин
Лайте зен зе лайт
Донт ю вонт э финг фром ми
Бат ю сэй Айм самфине зен самфин
Лайте зен зе лайт
Донт ю гив ап ё лайф
Хи Ай стэй, прэй
Джаст фо беттер дэйс
Эвридэйс э мэйз
Вонде иф зис из май плэйс
 
Верс май вэй?
Кесок хынтыльринын граунд
Хольро муночжинын чун мьют
Лауде зен бомбс е
Ай вонт ту тэл ю одумын маря
Одирадо иттан коль турёво мара
Оттон пами наль самкхёдо нан пхогиха чин ана
Ноль вихан файт, вил шайн
 
Нова нан та хамке ныккё
Сыльпхымква котхон
Уёнхан ке чольтэ аня
Е ви пикд зис гейм
 
Лауде зен бомбс Ай сэй
Сесан апхе мальхальке
Норыль вимёнхэттон щиган
Чакку томанчжоттон наналь ичже тонын опсо
Лауде зен бомбс Ай сэй
 
Сарамтырын мво урига пуроптэ
Нэга качжин пэин висонираго хэ
Ноу мэтте вот Ай ду ттонбатхе курыне
Урига анимён кырэ
Нуга халь конте?
 
Сарамтырын мво урига пуроптэ
Нэга качжин пэин висонираго хэ
Ноу мэтте вот Ай ду ттонбатхе курыне
Урига анимён кырэ
Нуга халь конте?
 
Лаудер зен бомбс Ай синг
Нова нэге яксокхэ
Оттон пхадога тотчёдо
Урин ккытхопщи ноль хянхэ норэхаль кораго
Лауде зен бомбс Ай синг
 
Хвала!
thanked 63 times
Поставио/ла: heyvortis_heyvortis_ У: Петак, 21/02/2020 - 11:18

Louder Than Bombs

Коментари
Help Children with Cancer