Louder Than Bombs ( транскрипција)

Реклама
транскрипција
A A

Лaудэ зэн бамз

Верзије: #1#2#3
Ичжэн ному сонмёнхэчжёсай
Чо хванхо соге нассон кыримча
Ама тащин мидыль су опсаль
Чоын гонман пого тыччин маль
 
Коёхан ное сыльпыми
Нарыль хындыро
Чоёнхан нае падае
Падога ильгон хэ
 
Лaудэ зэн бамз ай брэйк а а а
Содачжинын апымдыль а а а
Нэга чиоттон кы пёчжони
Кы пёчжони аниран голь ан кыттэбуто
Лaудэ зэн бамз ай брэйк а а а
 
Бэйби айм насинэ зэн насин
Лайтэ зэн зэ лайт
Дoнт ю вант э син фром ми
Бат ю сэй айм самсинэ зэн самсин
Лайтэ зэн зэ лайт
Донт ю гив ап юа лайф
Хи ай стэй прэй
Джаст фор бетэр дэйз
Эвридэйз э мэйз
Вандэ иф зис из май плейс
 
Вёрз май вэй
Кесок хындыллинын грaунд
Холло муночжинын чжун мьют
Лaудэ зэн бамз йе
Ай вант ту тэл юодумын марья
Одирадо иттан голь турёво марья
Оттон бами наль самкёдо нан погихачжин ана
Ноль вихан файт вил шайн
 
Нова нан та хамкке ныккё
Сыльпымгва котон
Уёнхан ге чольтэ анья
Йе ви пикт зис гейм
 
Лaудэ зэн бамз ай сэй а а а
Сэсан апэ маральке а а а
Норыль вэмёнхэттон щиган
Чакку томанчёттон наналь ичжэ тонын опсо
Лaудэ зэн бамз ай сэй а а а
 
Сарамдырын мво урига пуроптэ
Нэга качжин пэйн висонираго хэ
Нoу мэтэр ват ай ду тонбатэ курынэ
Урига анимён кырэ
Нуга халь кондэ
 
Сарамдырын мво урига пуроптэ
Нэга качжин пэйн висонираго хэ
Нoу мэтэр ват ай ду тонбатэ курынэ
Урига анимён кырэ
Нуга халь кондэ
 
Лaудэ зэн бамз ай сэй а а а
Нова нэге яксокэ а а а
Оттон падога топчёдо
Урин кытопщи ноль хянхэ норэхаль кораго
Лaудэ зэн бамз ай сэй а а а
 
Хвала!
thanked 17 times
Совсем не претендую на благодарности, т. к. есть дурная привычка постоянно исправлять свои тексты, после публикации текста :(
Поставио/ла: JULIGALIMOVAJULIGALIMOVA У: Четвртак, 27/02/2020 - 10:54

Louder Than Bombs

Коментари