Elvis Presley - My Way (превод на персијски)

превод на персијски

سَبکِ مَن

Верзије: #1#2
و حالا که پایان (نمایش زندگی) نزدیک است
پس با پردهٔ آخر مواجه میشم
رفیق من ، بی پرده بهت میگَم
پرونده م رو که ازش مطمئنم بازگو میکنم
 
زندگی پرثمری داشته ام
در هر جاده ای سفر کرده ام
و خیلی خیلی بیشتر از اینها
به سبک خودم زندگی کردم
 
چند مورد در زندگی م داشته ام که حسرتش رو میخورم
ولی دوباره میگم تعدادش انگشت شماره
اون کاری رو که باید انجام میدادم ، انجام دادم
و همه اعمالم رو بدون استثنا مورد بررسی قرار دادم
 
برای هر کدوم از کارهام رو برنامه ریزی کردم
هر قدم حساب شده ای رو در امتداد کوره راه
و خیلی خیلی بیشتر از این
به سبک خودم زندگی کردم
 
بله ، مواردی بوده که میدونم شما ازش خبر دارید
که من لقمهٔ بزرگتر از دهنم برداشتم
ولی درهمون حال وقتی که با شک مواجه بودم
لقمه رو به اندازه ای که میتونستم و خوردم و مابقیش رو تُف کردم بیرون
 
عاشق شده ام ؛ خندیده ام و گریه کرده ام
شکست هایی هم خورده ام ؛ سهم من از باخت
و حالا که اشکهام فروکش میکنه
همهٔ این ماجراها واسه م سرگرم کننده است
فکر کردن به اینکه همه اون اعمال رو من انجام دادم
و میشه بدون خجالت بگم
اوه، نه ، نه من نه
به سبک خودم زندگی کردم
 
واسه اینکه آدمیزاد چیه ، چیزی که داره ؟
اگه به خاطر وجود خودش نباشه ، که اصلا چیزی نداره
گفتن واژه هایی راجع به احساس واقعی ش
و نه واژه هایی که فاش میکنه
(چیزهایی رو که پنهان کرده)
شواهد نشون میده که ضرباتی به من وارد شد
و من به سبک خودم زندگی کردم
شواهد نشون میده که ضرباتی به من وارد شد
و من به سبک خودم زندگی کردم
 
مترجم: امیرسعید جمشیدنژاد
 
امیرسعیدجمشیدنژاداول
Поставио/ла: Ameer Saeed Jamshidnezhad У: Четвртак, 07/12/2017 - 03:45
енглески

My Way

Коментари