Níl Sé'n Lá (превод на IPA)

Реклама
превод на IPAIPA
A A

Níl Sé'n Lá [n̠ʲiːlʲ ʃ(eː) ˈɪnˠ(ə) l̪ˠɑː]

xuəɟ mʲeɪsʃˈtʲax ɪ dʲax əˈɾʲeːɾʲ
ɪsˠ diəɾˠ mʲe ˈkɑːɾˠdʲəɾʲ wɾˠiː ənˠ ˈlʲæna
ʃeː d̪ˠuːɾʲtʲ ʃiː lʲəmˠ n̠ʲiː w(aɟ)ɪj t̪ˠuː dʲɔːɾˠ
bˠɔlʲ ənˠ ˈbˠoːhəɾˠ ɪsˠ ɡaw əˈwalʲə
 
aɪ̯ kʰeɪ̯m baɪ̯ ə haʊ̯s læːs naɪ̯t
ən tʰəʊ̯ld ðə ˈwʊmən aɪ̯ əm ˈsteɪ̯ɪŋ
aɪ̯ sɛd tʰə hɜɹ ðə muːnɪz bɹaɪ̯t
æn maɪ̯ ˈfɪdəlz tʰjund fəɹ ˈpleɪ̯ɪŋ
 
tʰɛl mi ðæt ðə ˈnaɪ̯ɾɪs lɒŋ
tʰɛl mi ðæt ðə ˈmuːnɪz ˈɡləʊ̯ɪŋ
fɪl maɪ̯ ɡlæs a(ɪ)l sɪŋ ə sɒŋ
ˈændwɪl stɑɹt ðə ˈmjuːzɪk ˈfləʊ̯ɪŋ
 
ˈnɛvəɹ maɪ̯nd ðə ˈɹaɪ̯zɪŋ laɪ̯t
ðɛə̯ɹz nəʊ̯ saɪ̯n əv deɪ̯ ɔɹ ˈdɔːnɪŋ
ɪn maɪ̯ hɑɾɪs stɪl ðə naɪ̯t
ənˈdwiːl steɪ̯ hɪə̯ɹ tʰɪl ðə ˈmɔɹnɪŋ
 
[Chorus:]
n̠ʲiːlʲ ˈʃɪnˠ l̪ˠɑː n̠ʲiːlʲ ə ɣɾˠɑː
n̠ʲiːlʲ ˈʃɪnˠ l̪ˠɑː (ɪsˠ) n̠ʲiː vʲɛj ɡəˈmˠadʲənʲ
n̠ʲiːlʲ ˈʃɪnˠ l̪ˠɑː (ɪsˠ) n̠ʲiː vʲɛj ɡəˈfˠoːl̠ʲ
ˈsˠʌl̪ˠəsˠ ɑːɾˠd̪ˠ əˈt̪ˠɑː sˠə ˈjalˠiː
 
ɪts nɒt deɪ̯ nɔɹ jɛt əˈwaɪ̯l
aɪ̯ kʰæn siː ðə ˈstɑɹlaɪ̯t ˈʃaɪ̯nɪŋ
n̠ʲiːlʲ ˈʃɪnˠ l̪ˠɑː (ɪsˠ) n̠ʲiː vʲɛɟ ɡəˈfˠoːl̠ʲ
ˈsˠʌl̪ˠəsˠ ɑːɾˠd̪ˠ əˈt̪ˠɑː sˠə ˈjalˠiː
 
fɪl ðə ˈɡlæːsɪz wʌn mɔɹ tʰaɪ̯m
ən ˈnɛvə hiːd ði ˈɛmpti ˈbɒtl̩
tʰɜɹn ðə ˈwɔːtəɹ ˈɪntʊ waɪ̯n
ən tʰɜɹn ðə ˈpɑɹti ʌp fʊl ˈθɹɒtl̩
 
dəʊ̯n ɡəʊ̯ aʊ̯ˈɾɪntʊ ðə kʰəʊ̯ld
wɛə̯ɹ ðə ˈwɪːndən ɹeɪ̯n ɑɹ ˈbləʊ̯ɪŋ
fəɹ ðə ˈfaɪ̯əɹz ˈfleɪ̯mɪŋ ɡəʊ̯ld
ˈændɪn hɪə̯ɹ ðə ˈmjuːzɪks ˈfləʊ̯ɪŋ
 
[Chorus]
 
tʰɛl mi ðæt ðə ˈnaɪ̯ɾɪs lɒŋ
tʰɛl mi ðæt ðə ˈmuːnɪz ˈɡliːmɪŋ
fɪl maɪ̯ ɡlæs a(ɪ̯)l sɪŋ ə sɒŋ
ˈænwiːl kiːp ðə ˈmjuːzɪk ˈstɹiːmɪŋ
ənˈtɪl ɔːl ðə sɒŋz ɑɹ sʌŋ
 
[Chorus x4]
 
Поставио/ла: robertohomelirobertohomeli У: Среда, 28/12/2016 - 06:24
Last edited by robertohomelirobertohomeli on Недеља, 29/01/2017 - 22:57
Коментари аутора:

Any doubts or misspellings/mishearings, just tell me

Gaelic (Irish Gaelic)Gaelic (Irish Gaelic)

Níl Sé'n Lá

Молимо, помозите овом преводу: "Níl Sé'n Lá"
Collections with "Níl Sé'n Lá"
Коментари
Étienne MuraseÉtienne Murase    Четвртак, 26/01/2017 - 01:53

Why aren't the words contracted? It's "Níl Sé'n Lá", not "Níl sé ina lá".

robertohomelirobertohomeli    Четвртак, 26/01/2017 - 19:58

I need to review this more thoroughly, including the English transcription, I was kind of studying some Gaelic phonology, but then I didn't take up, just give me some time I'll try to do it in the next days.
One thing, if you know (at least some) Gaelic, exactly on this contraction: do you think I should edit it on the original lyrics as well? I was thinking about that when I was translating and transcribing, but I don't know if it is really necessary (maybe this sentence would be read/sang like this anyway).

Thanks for the comment Regular smile