Nothing Else Matters (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

Верзије: #1#2#3#4#5#6
خیلی نزدیک، اهمیتی ندارد چقدر
از قلبهایمان که نمی تواند نزدیکتر باشد
همیشه به خودمان باور خواهیم داشت که چه کسی هستیم
و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت
 
هرگز اینگونه حرفهای دلم را بیان نکرده بودم
زندگی مال ماست، به روش خودمان در آن زندگی می کنیم
نمیخواهم اینهایی که می گویم فقط حرف باشد
و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت
 
آن امنیتی را که به دمبالش بودم را در تو یافتم
هر روز برایمان چیزهای جدید اتفاق خواهد افتاد
ذهنت را بر دیدگاههای جدید بگشا
و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت
 
هرگز به کارهایی که انجام دادند اهمیت نداده ام
هرگز به چیزهایی که میدانستند اهمیت نداده ام
اما من می دانم
 
خیلی نزدیک، اهمیتی ندارد چقدر
از قلبهایمان که نمیتواند نزدیکتر باشد
همیشه به خودمان باور خواهیم داشت که که هستیم
و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت
 
هرگز به کارهایی که انجام دادند اهمیت نداده ام
هرگز به چیزهایی که میدانستند اهمیت نداده ام
اما من می دانم
 
هرگز ذهنم را اینطور باز نکرده بودم
زندگی مال ماست، به روش خودمان در آن زندگی می کنیم
نمیخواهم اینهایی که می گویم فقط حرف باشد
و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت
 
آن امنیتی را که به دمبالش بودم را در تو یافتم
هر روز برایمان چیزهای جدیداتفاق خواهد افتاد
ذهنت را بر دیدگاههای جدید بگشا
و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت
 
هرگز به چیزهایی که می گفتند اهمیت نداده ام
هرگز به بازیهایی که میکرده اند اهمیت نداده ام
هرگز به کارهایی که انجام دادند اهمیت نداده ام
هرگز به چیزهایی که میدانستند اهمیت نداده ام
اما من می دانم
 
خیلی نزدیک، اهمیتی ندارد چقدر
از قلبهایمان که نمی تواند نزدیکتر باشد
همیشه به خودمان باور خواهیم داشت که چه کسی هستیم
وهیچ چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت
 
Поставио/ла: Benefit.gleeBenefit.glee У: Уторак, 13/11/2012 - 17:31
енглескиенглески

Nothing Else Matters

Више превода за "Nothing Else Matters"
персијски Benefit.glee
Молимо, помозите овом преводу: "Nothing Else Matters"
Metallica: Top 3
Коментари