Please translate Hayastan (Հայաստան)

јерменски

Hayastan (Հայաստան)

Սիրծ ինճպես՝ ինճպես ւրախ լինի
Երպ երկիրս ճարիq ճարիq ւնի։։։
Սիրծ ինճպես՝ հանգիստ երqի
Երպ Հայաստանն իմ ոqնւտյան կարիq ւնի

Մեր հւյսերի յերազների՝ յերազների ամենա լավ մաս@ մնած
Մեր միամիտ սխալների՝ սխալների յեվ հավատի դաս@ մնած

Սիրծ ինճպես՝ ինճպես ւրախ լինի
Երպ երկիրս ճարիq ճարիq ւնի։։։
Սիրծ ինճպես՝ հանգիստ հանգիստ երqի
Երպ Հայաստանն իմ ոqնւտյան կարիq ւնի

Վերճին անqամ հարծ են մխւմ՝ հարծեն մխւմ ինճ խխճով ես այսqան երկար։
____տխւր մնւմ՝ ծանր վախտն իմնե տեր աստված։։։։։։

Սիրծ ինճպես՝ ինճպես ւրախ լինի
Երպ երկիրս ճարիq ճարիq ւնի։։։
Սիրծ ինճպես՝ հանգիստ հանգիստ երqի
Երպ Հայաստանն իմ ոqնւտյան կարիq ւնի

Коментари подносиоца:
Више превода за "Hayastan (Հայաստան)"
Коментари
Nil    Недеља, 27/05/2018 - 02:49

Is @ an Armenian letter? Or is that a typo?

Zarina01    Недеља, 27/05/2018 - 02:50

It's a typo, but that's how it was written on the site where I found the lyrics

Nil    Недеља, 27/05/2018 - 02:56

Well, I guess we'll have to wait for our Armenian friends to explain if it has a meaning here.