Реклама

שלום לך (Shalom lach) ( транскрипција)

транскрипција
A A

Shalom lah

Paam haiti mekane be-hol mi-she haya bah
Be-hol mi she-tiyel bah ve-hekir et ha-lihluh
Paam haiti nofel kmo narkoman ve-rek mahur
La-tov she-at natat be-diabed ha-kol hafuh
 
At shikora me-ha-sigariyot masriha me-alkohol
Ki kaha ze etzel kaele she-notnim ha-kol be-zol
At pituy ve-taawa natat la-lev sheli stira
Ve-tahles
Kulam kvar avru alaih
 
Ani adain mekalel et ha-shanim she-at saraft li
Sone lizkor et kol ha-haverim she-az lakaht li
At shahtot rihulim
Ha-anashim ha-avudim
Mi-ma hem mitragshim lahzor elaih?
 
Ve-eih ze lo nish'ar bah ben adam ehad normali
Kulam oto davar kulam ratzim
Ani lo ba li
Ba-sof at rak tkufa
Ve-anashim kmo mahala
Mi-ma hem mitragshim lahzor elaih?
 
Ve-eih me-ha-halon kvar lo tzafuf kmo she-haya bah
Ve-hi shketa hi lo kamoh tzorahat ba-leylot
Shfuya im matarot ve-lo kamoh at meshugaat
Goremet be-hiyuh shakran lahzor la-tauyot
 
At nirdemet ba-bkarim ve-mit'oreret ba-leylot
Eih hesh'art oti kafu daluk im kol ha-mahshevot
Periferiya ze halom im ze hahi rahok mimeh
Merahem al ha-dfukim she-nish'aru od be-tzileh
 
Adain mekalel et ha-shanim she-at saraft li
Sone lizkor et kol ha-haverim she-az lakaht li
At shahtot rihulim
Ha-anashim ha-avudim
Mi-ma hem mitragshim lahzor elaih?
 
Ve-eih ze lo nish'ar bah ben adam ehad normali
Kulam oto davar kulam ratzim
Ani lo ba li
Ba-sof at rak tkufa
Ve-anashim kmo mahala
Mi-ma hem mitragshim lahzor elaih?
 
Et ha-emet ha-kol avar
Ve-kvar hazarti la-horim
Hazarti lehaniah lo nofel le-rahamim
Lem'ala hu yodea lo notun la-hasadim
Ani ve-Nahman haverim
Shalom lah Tel-Aviv
 
Хвала!
Поставио/ла: Alexey StrugatskiyAlexey Strugatskiy У: Субота, 31/07/2021 - 20:51

שלום לך (Shalom lach)

Преводи за "שלום לך (Shalom ..."
транскрипција Alexey Strugatskiy
Коментари
Read about music throughout history