Sud Kob Fah สุดขอบฟ้า ( транскрипција)

Advertisements
транскрипција

Sùt Kòp Fáa

Hook:
 
* bpai hâi sùt kòp fáa
 
jà mâi mong yón maa
 
jà mûng bpai hâi tĕung duang daao têe făn fài
 
mâi wâa man jà glâi · jà glai sùt kòp fáa
 
jà mâi mee krai maa yùt
 
rĕu mee raeng maa chùt rao
 
dtràap dai têe rao nán · mâi yùt rao · a ..
 
dtông long doo · wóh .. woh · dtông long doo · wóh .. woh
 
kâat kĕm kàt dtìt krêuang yon
 
láew dtriam dtua próm tá-yaan
 
GPS jùt mûng măai · nân keu sùt jàk-grà-waan
 
sòng jòop good bye my mama and Say Good bye to Earth
 
láew bpàat-nám-dtaa òk-jàak-gâem no matter how much its hurts
 
maa take a trip gàp pûak rao This one is for your soul
 
raang-wan têe jà dâai ráp · nân keu kwaam pure têe jà cure the whole world
 
dtriam próm dern taang
 
If you are with me
 
èek kâe mâi gèe èut jai · jùt
 
rá-bèrt krêuang man dtìt láew
 
tâa kun ná próm · rao gôr próm jà bpai
 
*Hook
 
She’s my aero plane
 
best believe I got my ticket to ride
 
láe jà bpai hâi glai têe sùt
 
yeah I made up my mind
 
meung àat jà kít wâa goo bâa
 
gòop òk hâi fang sák nít
 
yeah goo crazy goo bâa
 
túk kon goo lâm-laa it’s Sayonara
 
I’m gone till I’m gone . Won’t see you tomorrow .
 
My peoples I love you . Gotta do what I do
 
kăo kĭan long bpai nai dtam naan Baby I'm destined to do it .
 
lùt lôhk and I’ll prove it
 
Superman to that moon . I swear to god that I’ll do it
 
look it when I bpàk tong bon daao ang-kaan with my shades on stunt’n .
 
Gotta make something out of nothing . Which I did and even ...
 
tâa hàak kòp fáa mâi mee · jing
 
túk sìng têe rao tíng bpai
 
man jà kúm kâa măi
 
têe dtông · lâek dûay kwaam chêua rao
 
tâa hàak wan nán mâi long · doo
 
wan née kong mâi róo wâa rao · jà yeun yòo têe dai
 
dtông chái chee-wít yòo gàp kwaam sĭa-daai têe mâi dâai tam
 
chee-wít kong mòt · kwaam măai · tâa rao mâi tam
 
*Hook
 
sŏong têe sùt kŏng fáa née · nán săen năao
 
mee paa-yú mee rêuang raao
 
mong mâi hĕn · mee mòk kăao · jing rĕr
 
bon tóng fáa an mêut mua mee săeng daao an prâang praao
 
săeng jèrt jâa · krai keu daao
 
năi bòk maa · krai keu jâo
 
raa keu daao bon tóng fáa
 
rao keu pét têe mee kâa
 
rao keu lèk têe kăeng glâa
 
rao keu sìng têe lám nâa
 
rao keu nók têe bin lăa
 
nai tá-lay · keu loh-maa
 
rao keu free jin-dtà-naa
 
jà lông loi bpai sùt dtaa
 
jà lông loi bpai sùt lâa
 
jà lông loi bpai sùt fâak
 
năi krai bòk man tam yâak
 
man mâi mee yàa pôot mâak
 
jà lông loi · bpai kwáa făn
 
jà lông loi bpai kwáa man
 
tĕung jàk-grà-waan gôr jà bpai
 
tĕung bpen ná-rók têe mee fai
 
tĕung jà nèt nèuay sák kâe năi
 
mâi mee mâap òk wâa mâi mâi
 
jà bpai jà tam hâi jon dâai · tĕung máe jà pâai gôr sôo mài
 
tĕung máe dtông dtaai mâi · bpen rai
 
sôo mĕuan kráng râek · jon sùt táai · goo mâi glua têe jà bpai
 
Sùt kòp fáa
 
*Hook
 
ALL THE MUSIC,ALL THE LYRICS
Поставио/ла: wuhuahua089 У: Среда, 12/04/2017 - 15:42
Извор превода:
тајландски

Sud Kob Fah สุดขอบฟ้า

Више превода за "Sud Kob Fah ..."
транскрипцијаwuhuahua089
Collections with "Sud Kob Fah ..."
Idioms from "Sud Kob Fah ..."
See also
Коментари