Nickelback - Trying Not To Love You (превод на персијски)

превод на персијски

تلاش برای دوست نداشتنت

(V1)
باهام تماس می گیری و من به پات میفتم
چطور یه نفر می تونه بیشتر بخواد؟
زمانمون جداست، مثل خنجرهایی تو قلبم
چطور یه نفر می تونه بیشتر بخواد؟
 
(Chorus)
ولی اگه قرصی وجود داره که کمکم کنه تا فراموش کنم
خدا می دونه که هنوز پیداش نکردم
ولی دارم می میرم، خدایا دارم سعی می کنم
 
چون تلاش برای دوست نداشتنت به جایی نمیرسه
تلاش برای نیاز نداشتن بهت داره تیکه پارم می کنه
نمی تونم خط کشیه نقره ای رو ببینم، از پایین اینجا روی کف زمین
و فقط به تلاشم ادامه میدم، اما نمی دونم برای چی
چون تلاش برای دوست نداشتنت
فقط باعث میشه بیشتر عاشقت بشم
فقط باعث میشه بیشتر عاشقت بشم
 
(V2)
و این نوع از غم رو فقط زمان از بین میبره
به خاطر همینه که سخت تر رهات می کنه
و من هیچ کاری نمی تونم بکنم، بدون فکر کردن به تو
به خاطر همینه که سخت تر رهات می کنه
 
(Chorus)
 
ولی اگه قرصی وجود داره تا کمکم کنه تا فراموش کنم
خدا می دونه که هنوز پیداش نکردم
ولی دارم می میرم، خدایا دارم سعی می کنم
 
چون تلاش برای دوست نداشتنت به جایی نمیرسه
تلاش برای نیاز نداشتن بهت داره تیکه پارم می کنه
نمی تونم خط کشیه نقره ای رو ببینم، از پایین اینجا روی کف زمین
و فقط به تلاشم ادامه میدم، اما نمی دونم برای چی
چون تلاش برای دوست نداشتنت
فقط باعث میشه بیشتر عاشقت بشم
 
(Bridge)
پس تنها اینجا میشینم، فقط با خودم حرف میزنم
من کاری کردم؟
پای یه نفر دیگه درمیون بود؟
وقتی یه صدا از پشت سرم، که داشت با اشک ها می جنگید
درست توی درونم نشست و درست توی گوشم زمزمه کرد
امشب میمیرم تا بهت بگم
 
که تلاش برای دوست نداشتنت به هیچ جایی نرسید
تلاش برای نیاز نداشتن بهت داشت تیکه پارم میکرد
حالا خط کشی نقره ای رو میبینم، از چیزی که براش می جنگیدیم
و اگه ما فقط تلاش می کردیم، می تونستیم بیشتر باشیم
چون تلاش برای دوست نداشتنت
اوه، آره، تلاش برای دوست نداشتنت
فقط باعث میشه بیشتر عاشقت بشم
فقط باعث میشه بیشتر عاشقت بشم
 
Поставио/ла: PersianCat У: Субота, 08/12/2012 - 17:09
Added in reply to request by Armageddon68
енглески

Trying Not To Love You

Коментари